دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محسن مرادی، ۱۳۹۶

بررسی خلاء‌های قانونی در خصوص جرایم علیه خانواده

مدیریت روابط خانوادگی و دعاوی که در این حوزه مطرح می‌شود همواره مد نظر قانونگذاران ملی می‌باشد. در ایران نیز با وضع قوانین متعدد مرتبط به حقوق خانواده در نهایت مقنن بعد از فراز و نشیب بسیار قانون حمایت خانواده را در سال 1391 تصویب کرد. وجود چالش‌های نظری مقدم بر تصویب قانون بین صاحب نظران حقوق خانواده ضرورت نقد و بررسی قانون مزبور و تبیین نقاط قوت و ضعف قانون و در صورت امکان ارائه پیشنهادات اصلاحی در حوزه قانونگذاری را هویدا می‌سازد. با اینکه قانون حمایت خانواده مصوب 1391 از حیث ابداع در برخی زمینه‌های حقوق خانواده از قبیل سازمان قضایی متخصص در امور حقوق خانواده، قضات مشاور زن، اقدامات تأمینی و حضانت و عدول از برخی مقررات شکلی و دست وپاگیر دادرسی قابل دفاع است؛ لیکن با کاستی‌هایی از قبیل یک جانبه نگری به مقوله حقوق زن و افراط در حمایت از زوجه و همچنین نقض اهداف قانون در برخی موارد محل مناقشه و ایراد است که با اصلاح و ترمیم قانون می‌توان ضمن پر کردن خلاءهای موجود قانون مزبور را به نحوی که مصالح خانواده را در پی داشته باشد، تکمیل کرد.

کلیدواژه‌ها: حقوق خانواده، خلاء های قانونی، جرائم خانوادگی، فقه و حقوق

M.A. Thesis:

Review legal vacuum with regard to offenses against family

Family relations management and the claims raised in this area are always considered by national legislators. In Iran, the legislature finally ratified the Family Protection Act 2012 after a lot of ups and downs by the enactment of multiple laws relating to family rights. Existence of theoretical challenges preceding the law enactment among family law experts reveals the necessity of reviewing the mentioned law and explaining the law strengths and weaknesses and, if possible, providing corrective suggestions in the legislative area. Although the Family Protection Act approved in 2012 is defensible in terms of innovation in some areas of family law such as the judicial organization specializing in family law matters, female consulting judges, security measures and tutorship and departure from some formal and cumbersome rules of legal procedure, it is controversial and objectionable with respect to shortcomings such as unilateralism on the issue of women’s rights and extreme support for the wife and also violation of law objectives in some cases. With law amendment and reform, the aforesaid law can be completed in such a way as to bring about the interests of the family while filling the existing gaps. .

Keywords: Family law, legal gaps, family crimes, law and Jurisprudence