دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد فاضلی، ۱۳۹۶

ارتباط رهبری اخلاقی مدیران با دلبستگی شغلی و تعارض معلمان متوسطه اول سبزوار

دراین پژوهش به بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی مدیران بادلبستگی شغلی وتعارض معلمان پرداخته شده است این تحقیق ازنظرهدف کاربردی واز نظر روش وماهیت توصیفی وهمبستگی است . جامعه آماری کلیه معلمان مدارس متوسطه اول سبزوارکه حدودا 700 نفرمی باشد اطلاعات تحقیق در زمستان سال 1395 از مدارس متوسطه دوره اول آموزش و پرورش سبزوار از طریق پرسش نامه استانداردرهبری اخلاقی (براون ،ترینووهریسون) ،دلبستگی شغلی (ادواردزوکیل پاتریک )،تعارض فردی (رموس و همکاران ) به عنوان ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات درکنارمطالعات کتابخانه ای و استفاده از پایگاه های اطلاعاتی گردآوری شده است. این پرسشنامه ها دربین 260 نفر از اعضای جامعه آماری به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای توزیع گردیدوبه منظور بررسی رابطه ی رهبری اخلاقی مدیران بادلبستگی شغلی معلمان و تعارض سازمانی ازروش رگرسیون چندمتغیره و آزمون های همبستگی پیرسون وt مستقل استفاده و برای انجام تحلیل ها از نرم افزار آماری spss استفاده گردیده است با توجه به نتایج ویافته های این پژوهش در فرضیه اصلی وجود رابطه بین رهبری اخلاقی مدیران و دلبستگی شغلی معلمان را مورد تایید قرارداده است ورابطه بین رهبری اخلاقی مدیران وتعارض فردی معلمان رارد کرده است .نتایج یافته های فرعی نشان داد بین سطح تحصیلات و جنسیت در میزان رهبری و دلبستگی شغلی رابطه مثبت وجود ندارد .

کلیدواژه‌ها: رهبری ،رهبری اخلاقی ، دلبستگی شغلی ، تعارض معلمان

M.A. Thesis:

The relation between manger's ethical leadership and teacher's job involvement and conflict at the first grade secondary school in the city of sabzevar

This study examines the relationship between ethical leadership of managers and teachers job involvement and conflicts. In terms of purpose, this research is practical and in terms of method and nature is descriptive and correlative. The statistical society is approximately 700 teachers of the first grade secondary school teachers in Sabzevar City. All survey information was gathered in the winter of 2017 from secondary schools first period of education in Sabzevar, through standard questionnaires of ethical leadership (Brown, Trino and Harrison), job involvement (Edwards and Kale Patrick), individual conflict (Remus et al.) as the primary means of data collection beside library studies and information databases. These questionnaires distributed among 260 members of the statistical society. In order to investigate the relationship between managers ethical leadership and teachers job involvement in addition to organizational conflict, MultiVariate, Pearson and orrelation test and t independent and the statistical analysis software SPSS been used. According to findings, this research in the main hypothesis approves a relationship between ethical leadership of managers and teachers job involvement; and, disapproves the relationship between ethical leadership of managers and individual conflicts. The results of secondary findings revealed that there is no positive relation between level of education and gender in leadership and job involvements.

Keywords: leadership, ethical leadership, job involvement, conflict Teachers