دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهره ظریف زرگریان طلاساز، ۱۳۹۶

شناسائی و تجزیه وتحلیل توئیت های مرتبط با گردشگری پزشکی در توئیتر

شناسایی و تجزیه و تحلیل توئیت¬ها یک امر مهم در حوزه اقتصاد، درمان، تفریح و مواردی از این قبیل و امکانات و خدمات آن¬ها می¬باشد و می¬تواند به پیشرفت و بهبود سطح رضایتمندی افراد و جامعه از لحاظ سلامتی، تفریحی و اقتصادی کمک نماید. در زمینه شبکه¬های اجتماعی، ابزارهای مورد کاربرد آن از جمله توئیتر، تحلیل موردی از جمله مکان، بیماری و غیره مطالعات زیادی صورت گرفته است که توانسته نقش استفاده از آن¬ها را در بهبود موارد مذکور پر رنگ¬تر نماید. در شبکه¬های اجتماعی، توئیتر توانسته کاربران زیادی را در سنین مختلف و در مناطق مختلف به خود اختصاص دهد از این رو به¬عنوان یکی از رسانه¬های اجتماعی پر طرفدار به شمار می¬رود. روش¬های انجام شده در خصوص تجزیه و تحلیل توئیت¬ها در موضوعات و موارد مختلف انجام شده است و هر کدام بر حسب مورد مطالعه به تحلیل مورد خاصی پرداخته¬اند، اما در زمینه گردشگری پزشکی ما نیازمند به تحلیل جامع و کاملی هستیم که بتوانیم در زمینه¬های مختلف از نتایج آن استفاده کنیم. در این پایان¬نامه ابتدا کلمات کلیدی مرتبط با گردشگری پزشکی انتخاب و سپس در بازه زمانی مشخص از طریق یک رابط کاربری جمع آوری می¬شوند و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار می¬گیرند. برای تجزیه توئیت¬ها، کاربران توئیت¬ها را به چهار دسته تقسیم می¬کنیم و تعداد کاربران را برای هر دسته به دست می¬آوریم. علاوه بر این تعداد توئیت¬های اصلی، بازتوئیت و توئیت¬های دارای نام کاربر، تعداد پیروان و دوستان هر گروه، حداکثر و حداقل تعداد پیروان و دوستان، مناطق ارسال توئیت¬ها را محاسبه می¬کنیم. سپس تحلیل موقعیت مکانی و مختصات جغرافیایی را برای توئیت¬ها انجام می¬دهیم و در نهایت توئیت¬ها را از لحاظ موضوعی تقسیم¬بندی می¬کنیم. در پیاده¬سازی این پایان¬نامه، داده¬ها شامل توئیت-های جمع آوری شده از تاریخ 06/11/2016 الی 19/11/2016 هستند. دسته¬بندی کاربران و تحلیل موقعیت جغرافیایی را با کمک نرم افزار xampp انجام دادیم. سپس برای تحلیل موضوعی نیز از نرم افزار xampp و mallet استفاده کردیم. علاوه بر آن از نرم افزارهایی مانند notepad++ و اکسل نیز برای ذخیره و برخی عملیات مرتب¬سازی و محاسبات آماری کمک گرفتیم. خلاصه جداول و نمودارهای آن¬ها را نیز برای تحلیل بهتر نشان داده¬ایم و توانستیم موضوعات و چشم¬اندازهای مهم در زمینه توئیت¬های گردشگری پزشکی را شناسایی و تحلیل نماییم.

کلیدواژه‌ها: توئیتر، موقعیت مکانی، مختصات جغرافیایی، سازمان‌ها، آژانس‌های خبری، مشاهیر، افراد عادی، بازتوئیت، تحل

M.A. Thesis:

Identifying and Analysis Tourism-Related Tweets

Identification and tweets analysis has an important role in economics, health, play and such items besides facilities and services and it can help to progress and improve satisfaction level of individuals and society with regard to health, play and economics. In the field of social networks applications such as twitter, too many case study including location, disease and etc. are conducted, which has been able to highlight the role of their use in improving these issues. In the social networks, twitter has obtained too many user with varied age and in different locations, therefore it is known as a popular social network. The related works in accordance with tweet analysis are done on various topics and each of them are conducted specific analysis based on specific case study, but in the field of medical tourism, there exist a need for comprehensive analysis in order to use its result in different fields. In this thesis, first, the keywords in accordance with health tourism are chosen, and then in a specific time they are collected through a user interface and then analyzed. In order to tweets analysis, the tweeter’s user are classified into four groups, and the number of users for each category are obtained. Furthermore, the number of original tweets, retweets, and tweets with username, number of followers and friends of each group, maximum and minimum number of followers and friends, the tweets areas are calculated. After that, geolocation and geographical coordinate analysis for tweets are conducted and finally the tweets can be categorized based on subject. In the thesis implementation, our data is collected from 2016/11/06 to 2016/11/19. User’s classification and geographical location analysis are conducted with help of xampp software. Then, in order to thematic analysis xampp and mallet software are also used. Furthermore, softwares such as notepad++ and Microsoft excel are used to store and some operations of sorting and statistical calculations. Summarized tables and its charts are used for better analysis and important topics and perspectives in the field of medical tourism tweets can be identified and analyzed.

Keywords: Tweeter, Location, Geographical position, Organizations, News agencies, celebrities, ordinary people