دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عذرا طالب زاده، ۱۳۹۶

نقش تعدیل کنندگی اعتماد سازمانی در رابطه میان سلامت سازمانی و رفتار شهروند سازمانی کارکنان دانشگاه بجنورد

هدف از پژوهش حاضر نقش تعدیل¬کنندگی اعتماد سازمانی بین سلامت سازمانی و رفتار شهروند سازمانی کارکنان دانشگاه دولتی بجنورد می باشد، از نظر ماهیت و روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی می باشد و به روش کاربردی استفاده می شود. جامعة مورد نظر این تحقیق شامل کلیه کارکنان دانشگاه بجنورد در سال 1396 به تعداد 90 نفر و حجم نمونه به روش فرمول کوکران تعداد 73 نفر به بصورت تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات در رابطه با متغیرهای اعتماد سازمانی از پرسشنامه الونن و دیگران (2008)، پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و همکارانش(1996) پرسشنامه رفتار شهروندی توسط پادساکف و همکاران در سال 1990 استفاده شده، آلفای کرونباخ برای پرسشنامه اعتماد سازمانی نیز مقدار ضریب 9372/0 و سلامت سازمانی 8649/0 و پرسشنامه رفتار شهروندی نیز 8064/0 بدست آمده است. در پژوهش حاضر از آمار استنباطی (آزمون توزیع نرمال کلوموگروف – اسمرینوف، آزمون T، آزمون رگرسیون، آزمون پیرسون) با استفاده از بسته نرم افزاریSPSS نسخه 19 و لیزرل 8.80 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد ضریب همبستگی بین سلامت سازمانی و رفتار شهروندی برابر 669/0 است و سطح معنی¬داری آن برابر با 0 بوده که از 01/0 کوچک¬تر است. بنابراین با اطمینان 99% وجود ارتباط معناداری بین سلامت سازمانی و رفتار شهروندی مورد تأیید قرار می¬گیرد و نشان دهنده نقش موثر و مثبت سلامت سازمانی بر رفتار شهروندی می¬باشد. نتایج نهایی آزمون نشان می دهد که عدالت سازمانی در رابطه بین سلامت سازمانی و رفتار شهروندی نقش تعدیلی دارد.

کلیدواژه‌ها: سلامت سازمانی،‌اعتماد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، تعدیل

M.A. Thesis:

a study of organizational health effects on organizational trust and organizational citizenship bahavior bojnoord university

The purpose of the present study was to investigate the role of organizational trust moderation between organizational health and organizational citizenship behavior among employees of Bojnourd State University. In terms of the nature and method of the research, the present study is descriptive-correlative and applied in an applied way. The target population of this research was all employees of Bojnourd university in 1396 in 90 people and sample size was determined by random sampling method of Cochran formula. In this study, for collecting information about organizational trust variables, Alonen et al. (2008), Hoy et al.'s organizational health questionnaire (1996), the Citizenship Behavior Questionnaire, was used by Pandasakov et al. In 1990, Cronbach's alpha for the organizational trust questionnaire, the coefficient of 0.9372 and organizational health was 0.8649 and the citizenship behavior questionnaire was 0.8064. In this study, inferential statistics (Kolmogorov-Asmarnov's normal distribution test, multivariate regression test, and structural equations) were used using SPSS software version 19 and Liserl 8.80 software package. The results show that the correlation coefficient between organizational health and citizenship behavior is equal to 0.669 and its significance level is 0 which is smaller than 0.01. Therefore, with a confidence of 99%, there is a significant relationship between organizational health and citizenship behavior and it shows the positive and positive role of organizational health on the citizenship behavior. The results of the test showed that organizational justice has a moderating role in the relationship between organizational health and citizenship behavior.

Keywords: Organizational Health, Organizational Trust, Organizational Citizenship Behavior, Adjustment