دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: هادی عصمتی، ۱۳۹۶

بررسی موانع ارتباط دانشگاه با صنعت از دیدگاه سیستمی وکارآفرینی در مجتمع آموزش عالی اسفراین.

پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع ارتباط صنعت و دانشگاه از دید سیستمی و کارآفرینی در مرکزآموزش عالی اسفراین صورت پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل 53 نفر از اساتید هیئت علمی مرکز آموزش عالی اسفراین می باشند.در این تحقیق به دلیل محدود بودن حجم جامعه،نمونه با جامعه برابر بوده و از شیوه ی سرشماری استفاده شده است.جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه ی محقق ساخته استفاده شد که روایی آن تایید و پایایی آن بر اساس الفای کرونباخ به میزان 87% مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون دوجمله ای و برای رتبه بندی موانع از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان داد که مولفه های دید سیستمی شامل قوانین و مقررات،پژوهش،آموزش و مکانیزم های اداری و اجرایی از دید اعضای هیئت علمی دانشگاه اسفراین به عنوان موانع موثر شناخته شدند. از دید کارآفرینی نیز مؤلفه های فرهنگ کارآفرینی ، رهبری کارآفرین و انعطاف پذیری به عنوان موانع قلمداد شدند و مولفه پاداش از دید آنها به عنوان مانع قلمداد نشد. در نهایت نقاط ضعف دربرقراری ارتباط صنعت و دانشگاه در قالب آسیب شناسی ارتباط صنعت و دانشگاه بررسی شد و برای ارتباط بهتر صنعت و دانشگاه راهکارهایی ارایه شد.

کلیدواژه‌ها: ارتباط صنعت و دانشگاه، کارآفرینی، موانع ارتباط صنعت و دانشگاه

M.A. Thesis:

the study of university communication barriers with views of the industry and entrepreneurship in higher enducation integrated esfarayen

The present study aims to investigate the barriers of industry-university connectivity from systemic point of view and entrepreneurship at the Esfarayn High School. The research population consisted of 53 faculty members of Esfarayn High School. In this research, due to the limited size of the community, the sample is equal to the community and is used in the census method. A researcher-made questionnaire was used to collect data. Its validity was confirmed and its reliability was confirmed by 87% on the basis of Cronbach's alphabet. For analyzing the data, binomial test was used and Friedman test was used for ranking the barriers. The results of the analysis showed that the components of systemic vision including rules and regulations, research, education and administrative and executive mechanisms were identified as effective obstacles for the faculty members of Esfarayne University. From entrepreneurship point of view, components of entrepreneurial culture, entrepreneurial leadership and flexibility were considered as barriers, and the component of rewards was not considered as a barrier to them. Finally, the weaknesses in the relationship between industry and university were investigated in the context of the pathology of the relationship between industry and university, and strategies were introduced for better communication between the industry and the university.

Keywords: Industry and University Relations, Entrepreneurship, Barriers to Industry and University Relations