دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهناز ابراهیم پور مقدم، ۱۳۹۶

رابطه الگوهای فرزند پروری والدین با رفتارهای پرخطرو سبک های هویتی دختران دبیرستانی سبزوار

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه الگوهای فرزند پروری با سبکهای هویتی و رفتارهای پرخطر در دختران دبیرستانی شهرستان سبزوار بود. از نظر روش شناسی این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. که در آن رابطه الگوهای فرزند پروری با سبکهای هویتی و رفتارهای پرخطر در دختران دبیرستانی شهرستان سبزوار مورد بررسی قرار گرفت. روش گردآوری اطلاعات به دو روش کتابخانه ای و میدانی انجام گرفت. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی به تناسب استفاده شد، به این صورت که ابتدا با استفاده از تکنیک های آمار توصیفی مثل شاخص های مرکزی و پراکندگی، اطلاعات توصیف شد،سپس با استفاده از تکنیک های آمار استنباطی، از جمله ازمونهای معنی داری چون همبستگی و رگرسیون، فرضیه های تحقیق آزمون قرار گرفت.در این تحقیق ، جامعه آماری مورد بررسی کلیه دختران دبیرستانی شهرستان سبزوار هستند و تعداد آنها 2600 نفر بود. نمونه آماری این تحقیق دختران دبیرستانی شهرستان سبزوار که به تعداد 335 نفر طبق جدول کرجسی و مورگان ، و روش نمونه گیری به روش خوشه ای بود.نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین الگوهای فرزند پروری با سبکهای هویتی و رفتارهای پرخطر در دختران دبیرستانی شهرستان سبزوار رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: الگوهای فرزند پروری، سبکهای هویتی، رفتارهای پرخطر، دختران دبیرستانی شهرستان سبزوار

M.A. Thesis:

parenting relationship patterns with high-risk behaviors and identity styles in high school girls in sabzevar

The purpose of this study was to investigate the relationship between parenting patterns with identity styles and high-risk behaviors in high school girls in Sabzevar. Methodology of this research is descriptive correlational. In which the relationship between parenting patterns with identity styles and high-risk behaviors was studied in high school girls in Sabzevar city. To analyze the information, descriptive statistics were used to fit the data. Firstly, using descriptive statistics techniques such as central indexes and dispersion, information was described, then using inferential statistics techniques, including meaningful statistics Because of correlation and regression, the research hypotheses were tested. In this research, the statistical population of the study was all girls in high school in Sabzevar city and their number was 2600 people. The statistical sample of this study was high school girls in Sabzevar city, which was 335 people according to Krejcy and Morgan tables, and cluster sampling method. The results of this study showed that there is a significant relationship between parenting patterns with identity styles and high risk behaviors in high school girls in Sabzevar.

Keywords: Parenting Patterns, Identity Styles, Risky Behaviors, High School Girls in Sabzevar