دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سعید ایزی، ۱۳۹۶

تعیین رابطه بین مهارتهای مدیران با میزان کار آفرینی و تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش سبزوار

تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه بین مهارت‌های مدیران با میزان کارآفرینی و تعهد سازمانی کارکنان آموزش‌و پرورش سبزوار انجام گردید. این تحقیق از نظر هدف، تحقیق کاربردی، ازنظر نحوه اجرا، روش توصیفی¬ همبستگی هست. جامعه آماری پژوهش کارکنان آموزش ‌و پرورش سبزوار به تعداد 96نفر ، انتخاب شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه¬های مهارت‌های مدیران ، تعهد سازمانی و سنجش کارآفرینی استفاده شد. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌های گردآوری‌ شده از شاخص‌های آمار توصیفی ( فراوانی، درصد، میانگین) و از آزمون‌های آماری (کولوموگروف اسمیرنف و همبستگی پیرسون) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین مهارت‌های مدیران با میزان کارآفرینی و تعهد سارمانی همبستگی معناداری وجود ندارد . بنابراین بایستی به سایر مهارت‌ها توجه ویژه‌ای شود.

کلیدواژه‌ها: تعهد سازمانی، مهارت‌های مدیران ، مهارت فنی ، مهارت انسانی، مهارت ادراکی ،کارآفرینی

M.A. Thesis:

The relation ship b etween the entrepreneurial skills of manjaersand orjanizeational commitment of staff Education sabzvar

This study aimed to determine the relationship between managers with entrepreneurial skills and commitment of Education was Sabzevar. The purpose of this research, applied research, in terms of implementation, the method is Tvsyfy¬ solidarity. The study population employees of Sabzevar to 96, were selected. For data collection, questionnaires management skills, organizational commitment and entrepreneurial appraisal was used. Data for the analysis of descriptive statistics (frequency, percentage, average) and statistical tests (Kvlvmvgrvf Smirnov and Pearson) was used. The results showed that between managers with entrepreneurial skills and significant correlation exists-organizational commitment. So those other skills specific considerations. .

Keywords: organizational commitment, management skills, technical skills, human skills, cognitive