دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مریم برقبانی، ۱۳۹۶

تاثیر موسیقی بر خلاقیت و انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی شهرستان سبزوار

این پژوهش، با هدف بررسی تاثیر موسیقی بر خلاقیت و انگیزه پیشرفت دانش آموزان پایه چهارم شهرستان سبزوار انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش نیمه تجربی و با استفاده از روش پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه مورد مطالعه را کل دانش آموزان پایه چهارم شهرستان سبزوار در سال 1396-1395 تشکیل دادند. شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بود که در ابتدا از بین مدارس ابتدایی دخترانه یک مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شد و سپس از مدرسه انتخاب شده دو کلاس به صورت تصادفی در نظر گرفته شد. آنگاه یکی از کلاسها به صورت تصادفی به عنوان گروه آزمایش و کلاس دیگر به عنوان گروه کنترل انتخاب گردید. تعداد دانش آموزان هر کلاس 30 نفر و در مجموع حجم نمونه 60 نفر بود. پس از انتخاب گروه نمونه و تقسیم آن ها به گروه های آزمایش و کنترل، از هر دو گروه در یک زمان پیش آزمون ( مقیاس نگرش خلاقیت شیفر و انگیزه پیشرفت هرمنس ) به عمل آمد و پس از آن 10 جلسة20 دقیقه ای موسیقی ریتمیک بی¬کلام برای گروه آزمایش به اجرا درآمد، و گروه کنترل آموزشی دریافت نکرده اند. سپس از هر دو گروه پس‌آزمون به عمل آمد. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، درصد) و تحلیل کواریانس چند متغیره با کمک نرم‌افزار (SPSS23) تجزیه‌وتحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که موسیقی موجب افزایش خلاقیت و مولفه های آن شده است ولی بر انگیزه پیشرفت تاثیری نداشته است.

کلیدواژه‌ها: موسیقی، خلاقیت، انگیزه پیشرفت.

M.A. Thesis:

The impact of music on creativity and motivation in the fourth grade of elementary school girls city of Sabzevar

The purpose of this study was to investigate the effect of music on creativity and motivation of students in the fourth grade elementry school of Sabzevar. The present study was applied in a practical and semi experimental way and used a pretest-posttest with a control group. The population of this study included all students in fourth gradeelementry school ofSabzevar in 2015-2016. The sampling method was chosen randomly based on multi-stage cluster from elementary schools for girls. In this case, two classes were randomly selected from the selected school. One of these classes was randomly selected as a control group and another as anexperimental group. The number of students was 30in each class, and the total number of sample was 60. The pre-test was performed based on Schaefer's creativity attitude and Hermann's achievement motivationafter selecting the sample group and dividing them into experimental and control groups in a same time. There were 10 sessions for experimental groupincluded rhythmic music for 20 minutes. There was not any treatmentfor the control group. The post testconducted for both groups after the treatment. Data analyzed by usingSPSS software (version 23) included descriptive statistics (mean, standard deviation, percentage) and multivariate covariance analysis. The research findings showed that music increased creativity and its components, but it has no effecton the achievement motivation

Keywords: music, creativity, achievement motivation