دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: قاسمعلی حمیدی، ۱۳۹۶

بررسی رابطه ی بین تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان در کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی

چکیده هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان در کمیته امداد امام خمینی ره خراسان شمالی می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان شاغل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی سال 1396 به تعداد 173 نفر تشکیل شده بود. حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران ، 121 نفر برآورد گردید و به شیوه نمونه¬گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده¬ها برای سنجش تعهد سازمانی نیز از پرسشنامه استاندارد شده «آلن - میر » (1992) و برای سنجش میزان عملکرد کارکنان نیز از پرسشنامه استاندارد شده «پاترسون » (1998) استفاده شد که قبلاً روایی آن مورد تایید اساتید و خبرگان قرار گرفته بود و پایایی آن به کمک روش ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان به ترتیب مقادیر86%و84%بدست آمد که نشان دهنده اعتبار و پایایی پرسشنامه های مذکور بود.داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری همبستگی پیرسون برای بررسی روابط بین فرضیات تحقیق استفاده گردید و داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون به کمک نرم افزار spss نسخه 20 استفاده شده است. نتایج نشان داد بین تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان در کمیته امداد امام خمینی ره خراسان شمالی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد

کلیدواژه‌ها: : تعهد سازمانی، تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری، مسئولیت پذیری،

M.A. Thesis:

An investigation of the relationship between organizational commitment and job performance of the personnel in imam khomeini relief Committee of north Khorasan

Abstruct The purpose of this study was to investigate the relationship between organizational commitment and employee performance in Imam Khomeini Relief Committee of North Khorasan. The present research is a applied and descriptive survey and correlation type. The statistical population of the study consisted of all staff members of the Imam Khomeini Relief Committee of North Khorasan in 173 people. The sample size was 121 according to Cochran formula and was selected by simple random sampling method. The data collection instrument was used to measure organizational commitment using Alan-Meer (1992). The Standard Patrons Questionnaire (1998) was used to measure employees' performanci.and The reliability of the questionnaire for organizational commitment and employee performance was 0.86 and 0.84, respectively, which indicated the validity and reliability of the questionnaires.The collected data were analyzed by Pearson correlation test to determine the relationship between the research hypotheses and the collected data were analyzed using Pearson correlation test using SPSS version 20 software. The results showed that there was a positive and significant relationship between organizational commitment and employee performance in Imam Khomeini Relief Committee of North Khorasan.

Keywords: Organizational commitment, emotional commitment, continuous commitment, normative commitment, accou