دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمدرضا خسروجردی، ۱۳۹۶

مقایسه مولفه های مزاج در افراد معتاد و غیر معتاد سبزوار در سال ۱۳۹۵

پژوهش حاضر با هدف مقایسه مولفه های مزاج در دو گروه افراد معتاد و سالم شهر سبزوار با روش تحقیق علی-مقایسه ای بررسی گردید. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از شهر سبزوار نمونه ای با حجم 120 نفر(60 نفر معتاد و 60 نفر سالم) با روش نمونه گیری طبقه ای انجام گردید. فرض کلی پزوهش این بود که علما و حکمای قدیم طب سنتی ایرانی در حوزه اعتیاد قایل به وجود تفاوت در میان مزاج افراد معتاد وسالم بوده اند و متخصصین و حکمای معاصر این حوزه نیز در این خصوص نظرات متفاوتی داشتند نهایتا برآن شدیم تا به صورت علمی نسبت به بررسی این موضوع بپردازیم. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد تعیین مزاج مجاهدی استفاده شد.داده های پژوهش از طریق تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان داد که با استفاده از پرسشنامه تعیین مزاج مجاهدی تفاوت معناداری بین مولفه های مزاج افراد معتاد وسالم شهر سبزوار وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها:

M.A. Thesis:

comparison of temperament components in addict and non-addict people

This study aimed to compare two groups of addicts and healthy bowel components Sabzevar research method was causal-comparative study. In order to achieve the research objectives of Sabzevar a sample size of 120 patients (60 addicts and 60 healthy subjects) was conducted using stratified sampling. The general assumption of the research was that the scholars and sages of ancient Iranian traditional medicine in the field of addiction believe in the existence of differences in the nature of addicts healthy and have experts and scholars present in this area, in this regard, different views were eventually we decided to scientifically compare to investigate this issue. Does not exist.

Keywords: temperament _addict_non-addict_traditional iranian medical_warmth_coldth_humidity_drought_opioid