دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عباس اسماعیلی، ۱۳۹۶

تاثیر آموزش معنویت بر اشتیاق شغلی و نگهداشت نیروی انسانی و تعهد سازمانی مدیران ابتدایی آموزش وپرورش سبزوار

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر آموزش معنویت بر اشتیاق شغلی، نگهداشت نیروی انسانی و تعهد سازمانی به روش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران ابتدایی آموزش و پرورش سبزوار بود که با نمونه گیری در دسترس تعداد 32 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش (16 نفر) و گروه کنترل (16 نفر) قرار گرفتند. سپس با توزیع پرسشنامه‌های استاندارد اشتیاق شغلی، سالوناوا و شوفلی (2001)، تعهد سازمانی پورتر و همکاران (1974) و نگهداشت نیروی انسانی پوتر (1983) پیش آزمون انجام شد، سپس آموزش معنویت در ده جلسه یک ساعته صرفاً برای گروه آزمایشی ارائه شد. بعد از اتمام برنامه پس آزمون به عمل آمد، داده‌های جمع آوری شده با روش‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس) به کمک نرم افزار Spss ویرایش 22 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش معنویت در بین نمونه آماری، تاثیر معنی داری بر اشتیاق شغلی ندارد ولی کماکان بر نگهداشت نیروی انسانی و تعهد سازمانی تاثیر معنی داری دارد.

کلیدواژه‌ها: کلمات کلیدی: معنویت، تعهد سازمانی، اشتیاق شغلی، نگهداشت نیروی انسانی

M.A. Thesis:

The Effect of Teaching Spirituality on Job Engagement and Retention of Human Resources and Organizational Commitment of Sabzevar Elementary Education Teachers

This present study was done to determine the effect of teaching spirituality on job engagement and Human Resources Maintenance and Organizational Commitment of Teachers by Semi-experimental method of pre-test-post-test with control group in Sabzevar Elementary Education. the statistical population of this study was all primary school principals of Sabzevar that were selected 32 individuals as sample by using available sampling that were divided into two experimental groups (n = 16) and control group (n = 16), then, calculated experimental scores of at pre-test by distributing standard questionnaires (Salunova and Shufli (2001) job engagement questionnaire, organizational commitment questionnaire (Porter et al., 1974), and Puter's Human Resources Maintenance questionnaires (1983)), then one hour spirituality training was presented in ten sessions for the experimental group only. After completing the training program and calculating the post-test scores, the collected data were analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (covariance analysis) using SPSS-22 software. The results showed that teaching spirituality in the sample, no significant effect on job engagement, but still significant effect on the Maintenance of Human Resources and Organizational Commitment.

Keywords: Spirituality, organizational commitment, job engagement, Human Resources Retention.