دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حمید یاقوتی مقدم، ۱۳۹۶

بررسی تاثیر روش های اموزشی همتا و غیر همتا در یادگیری بالینی دانشجویان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

چکیده از آنجایی که هر آموزشی نمی تواند منجر به یادگیری شود و روشهای سنتی کمتر موجب یادگیری عمقی می شووند بر آن شدیم تا یکی از روشهای فعال یادگیری، یعنی روش آموزش همتایان را در واحد کارورزی دانشجویان هوشبری بکار ببریم. یادگیری، فرآیندی است که عوامل و متغیرهای زیادی در آن در تعاملند. بکارگیری شیوه های تدریس با مشارکت دانشجویان یکی از روشهای موثر در ایجاد انگیزه و افزایش سطح یادگیری می باشد. یادگیری بالینی فرایندی است که موجب تغییرات مفید و نسبتا پایدار در چگونگی تفکر و احساس و عمل یادگیرنده می شود. یکی از روشهای یادگیری فعال، آموزش به روش گروه همتایان می باشد. آموزش گروه همتایان نوعی استراتژی آموزشی است که بصورت توسعه دانش و مهارت از طریق تعامل فعال و حمایت بین افراد هم سطح تعریف می شود. در روش آموزش به روش همتایان هم استاد که موقعیت تدریس را طراحی و هدایت می کند و هم دانشجو که روش را بکار می برد هر دو طرف دست اندرکار تجربه مداوم تدریس هستند و در فرایند تدریس سهیم می باشند. این روش یکی از روش های مهم و مؤثر برای آموزش فراگیران است که استفاده از آن در کلیه مقاطع آموزشی علوم پزشکی در حال افزایش است. روش یادگیری بالینی از طریق همتایی را می توان به عنوان راهی برای کمک به دانشجویان ناموفق یا خاص هم به کار برد زیرا این دانشجویان رفتارها و نگرش هایی را مشاهده می کنند که می توانند از آن تقلید کرده و آنها را درونی کنند

کلیدواژه‌ها: آموزش همتا، آموزش غیرهمتا، یادگیری بالینی ، دانشجویان هوشبری

M.A. Thesis:

Comparison of peer and non-peer learning clinical anesthesiology students sabzevar university

Abstract Since that training can not lead to traditional ways of learning and deep learning are less likely to Shvvnd We decided to one of active learning that peer education method used in anesthesia students take a workshop. Learning process that a lot of factors and variables interact. Using teaching methods with the participation of One of the most effective methods to motivate students and increase learning. Clinical learning process Which is relatively stable and beneficial changes in how people think and feel and act are learning. One method of active learning, peer teaching is. A peer education strategy Develop knowledge and skills through training that enable and protect interactions between persons of the defined level. This method is one of the most effective methods is to use it for inclusive education in all levels of medical education is on the rise. That can imitate it and they internalize

Keywords: Peer education, training Ghyrhmta, clinical learning, students Anesthesiology