دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زکیه اکرامی نژاد، ۱۳۹۶

مقایسه عملکرد تحصیلی ،کمال گرایی و بهزیستی روانشناختی فرزندان دارای والدین با حرفه مشاوره و عادی

پژوهش حاضر با هدف مقایسه عملکرد تحصیلی، کمال گرایی و بهزیستی روانشناختی فرزندان دارای والدین با حرفه مشاوره و عادی انجام گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث روش از نوع مطالعات علی-مقایسه¬ای است. نمونه مورد مطالعه 120 نفر از نوجوانان 12 تا 20 سال بود (60 نفر دارای والدین مشاور و 60 نفر دارای والدین عادی) که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. اعضای نمونه مقیاس کمال گرایی چند بعدی فراست و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (1989) را تکمیل نمودند و معدل تحصیلی آنان نیز اخذ گردید. یافته¬های پژوهش با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS و آزمون‌های تحلیل واریانس مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از این بود که بین میانگین عملکرد تحصیلی، بهزیستی روانشناختی و کمالگرایی در کودکان دارای والدین مشاور با کودکان عادی تفاوت معنی‌داری وجود دارد (01/0>P). به این صورت که کودکان دارای والدین مشاور به طور معناداری از میانگین عملکرد تحصیلی، بهزیستی روانشناختی و نیز کمالگرایی بیشتری نسبت به کودکان عادی برخوردار بودند. با توجه به نتایج می¬توان نتیجه گرفت که مشاغل مشاوره والدین در عین اینکه دارای اثرات مثبت زیادی از جمله افزایش بهزیستی روانشناختی و عملکرد تحصیلی فرزندان می باشد، برخی اثرات منفی مانند افزایش کمالگرایی را نیز به دنبال دارد که ممکن است تبعات نامناسبی به دنبال داشته باشد و لازم است تا مشاورین توجه بیشتری به این مقوله داشته باشند.

کلیدواژه‌ها: کلید واژگان: عملکرد تحصیلی، کمال گرایی، بهزیستی روانشناختی، حرفه مشاوره.

M.A. Thesis:

Compare academic performance, perfectionism and psychological well-being of children with parents with professional advice and normal

The purpose of the present research was to study the comparison between educational performance, perfectionism and psychological well-being among children with counselor parents with regular parents. It was a casual-comparative research and 120 adolescents in the range of 12-20 years old were selected by available sampling. They were placed in two groups of 60 individuals (60 individuals with counselor parents and 60 individuals with regular parents). They have completed Frasat muti-dimension perfectionism scale and Reif psychological well-being questionnaire, as well as their educational average was also obtained. Findings were analyzed by SPSS software and ANOVA and the results show that there is significant difference between average educational performance, psychological well-being and perfectionism among children with counselor parents and regular children (P<0.01). so that, children with counselor parents have significantly high level of average educational performance, psychological well-being and perfectionism than regular children. According to the research it can be concluded that although counselor parents have more positive effects for their children such as improving psychological well-being and children educational performance, there may be some negative effects such as increasing perfectionism among their children with possible inappropriate consequences, so it requires more attention.

Keywords: Key-words: educational performance, perfectionism, psychological well-being, counseling