دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ساناز واقف، ۱۳۹۶

رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های دلبستگی با نارسایی هیجانی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد سبزوار

چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه طرحواره¬های ناسازگار اولیه و سبک¬های دلبستگی با نارسایی هیجانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی سبزواربود. از نظر روش شناسی این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. که در آن رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های دلبستگی با نارسایی هیجانی دختران دانشجو مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد سبزوار در سال 95-96 به تعداد 2340 بود. نمونه آماری تحقیق با توجه به جدول کرجسی- مورگان به تعداد 306 نفر بوده است و روش نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام گرفته است. روش گردآوری اطلاعات به دو روش کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. از پرسشنامه به عنوان ابزار تحقیق استفاده شده است. در این پژوهش برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های استاندارد طرحواره یانگ – فرم کوتاه (‌ YSQ SF) ، مقیاس نارسایی هیجانی-20(FTAS)، سبک های دلبستگی هازن و شیور استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات به تناسب استفاده شده است، به این صورت که ابتدا با استفاده از تکنیک های آمار توصیفی، مانند شاخص های مرکزی وشاخص های پراکندگی و جداول و نمودارها استفاده شده است.. سپس با استفاده از تکنیک های آمار استنباطی، از جمله آزمونهای معنی داری همبستگی و رگرسیون چند متغیره، فرضیه های تحقیق آزمون شده است. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیر های ملاک(طرحواره ناسازگار اولیه و سبک های دلبستگی) می توانند نارسایی هیجانی را در دانشجویان دختر پیش بینی کنند. همچنین نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان داد که تمام طرحواره های ناسازگار اولیه با نارسایی هیجانی رابطه مثبت دارند. از بین سبک های دلبستگی،سبک های اجتنابی و دوسوگرا با نارسایی هیجانی رابطه مثبت(‌ 641/0 و746/0) با نارسایی هیجانی رابطه منفی(‌ 568/0 - ) دارند.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: طرحواره‌های ناسازگار اولیه، سبک‌ دلبستگی، سبک‌های ایمن، سبک‌های اجتنابی و دوسوگرا، نار

M.A. Thesis:

The relationship between initial schema and attachment styles with alexithmia among female students of sabzevar azad university

Abstract The purpose of this study was to investigate the relationship between early maladaptive schemas and emotional attachment styles of female students of Sabzevar, Islamic Azad University. Methodology of this research is descriptive correlational. In which the relationship between the early maladaptive schemas and attachment styles to the emotional failure of female students was studied. The statistical population of the study was all female students of Sabzevar Azad University in 1995-96 (2340). The statistical sample of the study was 306 people according to the Kerjesi-Morgan table and a simple random sampling method was used. The method of data collection was carried out in two ways: library and field studies. A questionnaire was used as a research tool. In this research, Young Standard Schematic Questionnaire (YSQ SF), Emotional Disability Scale-20 (FTAS), Hazen and Shiver Attachment Styles were used to measure the variables. In order to analyze the information appropriately, it was first used using descriptive statistics techniques, such as central indicators, dispersion indicators, and tables and charts. Then, the hypotheses of the research were tested using inferential statistics techniques, including correlation and regression tests.The results of multivariate regression analysis indicated that criterion variables (early maladaptive schemas and attachment styles) can predict emotional deficits in female students. Also, the results of the correlation test showed that all early maladaptive schemas have a positive correlation with emotional deficiency. There is a positive relationship between attachment styles, avoiding styles and ambivalent styles with emotional deficiency (0.661 and 0.746) with emotional deficiency (0.668).

Keywords: Keywords : Primary maladaptive schemas, Attachment style, Safe styles, Avoid and ambivalent styles