دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مرضیه متولی، ۱۳۹۶

بررسی رابطه ی هوش هیجانی و تعلل ورزی با فرسودگی شغلی معلمان زن مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار

چکیده پایان نامه فرسودگی شغلی حالتی از خستگی جسمی، عاطفی و روانی است که قدرت سازگاری افراد را کاهش می¬دهد. عوامل فرسودگی شغلی پیچیده و در ابعاد مختلف است که نیازمند پژوهش و مطالعه است. پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه بین هوش هیجانی و تعلل ورزی با فرسودگی شغلی معلمان مقطع ابتدایی است. روش تحقیق توصیفی، از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش متشکل از تمامی معلمان زن مقطع ابتدایی (675 نفر) شهرستان سبزوار بودند که تعداد 245نفر به عنوان گروه نمونه به روش هدفمند انتخاب و بر اساس جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون (1981)، تعلل ورزی کلوکنر- ریست و همکاران (2009) و هوش هیجانی سیبیریا شرینگ (1996) استفاده شد. آلفای کرونباخ پرسشنامه ها برای پرسشنامه فرسودگی شغلی، 70/0، تعلل ورزی، 85/0 و هوش هیجانی، 77/0 به دست آمد. روایی پرسشنامه ها نیز به تائید اساتید گروه رسید. نتایج نشان داد با توجه به ضریب همبستگی و سطح معناداری (37/0r= و 001/0>P)مشخص شد که بین هوش هیجانی و تعلل ورزی با فرسودگی شغلی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود داشت .بررسی فرضیه دوم پژوهش نشان داد با توجه به مقدار ضریب همبستگی و سطح معنی‌داری (193/0r= و 01/0>P) مشخص شد که بین هوش هیجانی با فرسودگی شغلی در معلمان زن مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار رابطه مثبت و معنی‌داری وجود داشت. همچنین نتایج بررسی فرضیه سوم پژوهش نشان داد که با توجه به مقدار ضریب همبستگی و سطح معنی‌داری (35/0r= و 001/0>P) مشخص شد که بین تعلل ورزی با فرسودگی شغلی در معلمان زن مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار رابطه مثبت و معنی‌داری وجود داشت.

کلیدواژه‌ها: کلید واژه: فرسودگی شغلی، تعلل ورزی، هوش هیجانی، معلمان زن مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار.

M.A. Thesis:

The relationship emotional intelligence and procrastination with Job burnout on the primary school women teachers in city of Sabzevar

Burnout is a state of physical, emotional and psychological fatigue reducing one’s adjustment. The burnout factors are complex in different dimensions requiring much investigation. The present study is aimed to evaluate the relationship between emotional intelligence (EQ) and procrastination with burnout of primary school teachers. The study methodology is descriptive, correlation and applied in terms of purpose of study. The study population consists of all female teachers in the primary school (675) in Sabzevar town. 245 teachers are selected by purposeful method and Krejcie-Morgan Table. For data collection, the questionnaires of burnout by Maslach and Jackson (1981), procrastination by Klokner-Rist et al., (2009) and emotional intelligence of Siberia Sheering (1996) were applied. Cronbach’s alpha of questionnaires for the questionnaire of burnout was 0.70, procrastination 0.85 and emotional intelligence 0.77. The validity of questionnaires was supported by the lecturers of group. The results showed that there was a positive and significant relationship between EQ and procrastination with burnout (r=0.37) and significance (P<0.001). The second hypothesis showed that based on correlation coefficient and significance level (r=0.193, P<0.01), it was shown that there was a positive and significant relationship between EQ and burnout among the female teachers in the primary school of Sabzevar town. The results of third hypothesis showed that based on the correlation coefficient and significance level (P<0.001, r=0.35), it was shown that there was a positive and significant relationship between procrastination and burnout among the female teachers of primary school of Sabzevar town.

Keywords: Key Words: emotional intelligence ,procrastination ,Job burnout, primary school women teachers