دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

رساله‌ی دکتری: مهسا مویدی، ۱۳۹۶

تاثیر افزودن صمغ فارسی و اینولین به عنوان ترکیبات پری بیوتیک در بهبود رشد و زنده مانی باکتری لاکتوباسیلوس رامنوسوس انکپسوله شده با پروتیئن آب پنیر در روش های الکتروریسی، خشک کن انجمادی و خشک کن پاششی

پروبیوتیک¬ها، میکروارگانیسم¬های زنده و مشخصی هستند که درصورت مصرف در انسان یا حیوان، با اثر بر روی فلورمیکروبی بدن باعث اعمال اثرات مفید بر سلامتی میزبان می¬شوند. به طور کلی اغلب باکتری های پروبیوتیک مورد استفاده در غذا، مکمل های غذایی و داروئی جز باکتری های اسید لاکتیک هستند و عمدتا به دو جنس لاکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم تعلق دارند. پروبیوتیک ها در برابر شرایط محیطی مانند شرایط اسیدی معده و قلیایی روده دچار رآسیب شده لذا از روش ریزپوشانی برای جلوگیری از آسیب استفاده می شود. الکتروریسی، خشک کردن انجمادی و خشک کردن پاششی برای درون پوشانی لاکتوباسیلوس رامنوسوس ATCC 7469 در کپسول های ایزوله ی پروتئین آب پنیر (WPI)، ایزوله ی پروتئین آب پنیر + اینولین (WPI?+?IN) و ایزوله ی پروتئین آب پنیر + اینولین + صمغ فارسی (WPI?+?IN?+?PG) استفاده شدند. ویژگی های فیزیکوشیمیایی، زنده مانی، آسیب سلولی، مقاومت به شرایط دستگاه گوارش باکتری لاکتوباسیلوس رامنوسوس ATCC 7469 مورد ارزیابی قرار گرفت. ارزیابی آسیب سلولی نشان داد که الکتروریسی آسیب بیشتری نسبت به دو روش دیگر به لاکتوباسیلوس رامنوسوس ATCC 7469 وارد می کند و همچنین صمغ فارسی اثر محافظت کنندگی زیادی در برابر آسیب سلولی دارد. زنده مانی باکتری های ریزپوشانی شده از log cfu/g 60/10 – 97/10 در هفته ی اول به 72/8 – 78/10 در هفته ی ¬24 ام کاهش یافت. فریز درایر و الکتروریسی کمترین و بیشترین زنده مانی را در طول نگهداری داشتند. نتایج نشان داد که میکروکپسول¬های فریز درایر شده ی لاکتوباسیلوس رامنوسوس ATCC 7469 به خوبی در برابر شرایط دستگاه گوارش مقاومت می کنند.

کلیدواژه‌ها: الکتروریسی، خشک کردن انجمادی، خشک کردن پاششی، لاکتوباسیلوس رامنوسوس ATCC 7469 و ارزیابی آسیب سلولی

Ph.D. Dissertation:

Effect of inulin and Persian gum as a prebiotic on improvement of growth and survivability of Lactobacillus rhamnosus encapsulation by Whey protein concentration with electrospinning٫ freeze drier and spray drier methods

Probiotics are live microorganisms that when administered in enough amounts offering health benefits on the host. In recent years, we use strains of Lactobacillus and bifidobacterium have been identified in many food products and probiotic supplements and reported for their probiotic potential and application into various types of functional food products. The survivability and dose levels of probiotics during storage conditions and passing through gastrointestinal tract are important parameters for probiotic efficacy. Probiotic bacteria need to be protected against adverse environment and to avoid negative sensory impact on incorporation into foods. Some researchers examined the protecting potential of microencapsulation against environmental stress such as harsh acidic conditions, high temperatures, excessive salinity, and enzyme degradation. Electrospraying, freeze and spray drying were used to microencapsulate Lactobacillus rhamnosus ATCC 7469 in whey protein isolate (WPI), whey protein isolate?+?inulin (WPI?+?IN) or whey protein isolate?+?inulin?+?Persian gum (WPI?+?IN?+?PG) matrixes. Physical properties, survivability, cell injuries and resistance to simulated gastrointestinal condition of L. rhamnosus ATCC 7469 microcapsules were examined. Cell damage evaluation showed that electrospray was more injurious to L. rhamnosus ATCC 7469 cells in comparison with other two methods, also Persian gum had the most protecting effect against cell damaging agents. The viability of encapsulated cells decreased from 10.60-10.97 log cfu/g in the first week to 8.72–10.78 log cfu/g in the last week of storage. Freeze drying and electrospraying showed the lowest and highest loss in cell survival during storage, respectively. Results showed the superiority of freeze-dried microcapsules to prolong L. rhamnosus ATCC 7469 survival when exposed to digestive system conditions.

Keywords: Electrospraying; Freeze-drying; Spray-drying; Cell damage evaluation; Lactobacillus rhamnosus ATCC 7