دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد رضا برهمند، ۱۳۹۶

عدم تقارن اطلاعاتی، حاکمیت شرکتی و افشای سرمایه فکری

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تعدیل کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی بر روابط بین سطح اثربخشی هیأت مدیره و افشای سرمایهی فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در همین راستا اطلاعات 146 شرکت در سال های 1391 تا 1395 بر اساس محدودیت های نمونه گیری جمع‌آوری شده اند. در این پژوهش از پنج شاخص اندازه هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره، نقش دوگانگی مدیرعامل، استقلال مدیرعامل و نسبت سهام هیأت مدیره به عنوان معیارهای اثربخشی هیأت مدیره در نظر گرفته شده است. پس از بررسی معیارهای مرکزی و پراکندگی متغیرهای پژوهش در بخش آمار استنباطی بر اساس نوع اطلاعات جمع‌آوری شده که دارای مقطع (146 شرکت) و زمان (دوره پنج ساله) می باشد؛ از تحلیل داده های ترکیبی، مدل رگرسیونی به روش پانل دیتا با بهره‌گیری از نرم‌افزار Eviews 8 استفاده نموده ایم. نتایج آزمون های تشخیصی (آزمون F لیمر و آزمون هاسمن) نشان داد که شیوه تخمین مناسب در مدل رگرسیونی، روش پانل دیتا با اثرات ثابت می باشد با استفاده از یافته های پژوهش در فرضیه اول مشخص شد که بین سطح اثربخشی هیأت مدیره و افشای سرمایهی فکری رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد و همچنین بر اساس نتایج فرضیه دوم پژوهش، عدم تقارن اطلاعاتی رابطهی بین سطح اثربخشی هیأت مدیره و افشای سرمایهی فکری را تعدیل می‌کند.

کلیدواژه‌ها: عدم تقارن اطلاعاتی، اثربخشی هیأت مدیره، افشای سرمایه‌ی فکری

M.A. Thesis:

disclosure of information ٫ asymmetry corporate governance and intellectual capital

The purpose of the present study was to investigate the effect of information asymmetry moderating on the relationship between the level of board efficiency and disclosure of intellectual capital of listed companies in Tehran Stock Exchange. In this regard, the data of 146 companies during the years 2012 to 2016 were collected based on sampling constraints. In this research, five dimensions of board size, independence of the board of directors, the role of CEO dichotomy, director's independence and shareholder's board share are considered as the effectiveness criteria of the board of directors. After analyzing the central criteria and the distribution of the variables of research in the inferential statistics section, based on the type of information that has a section (146 companies) and time (period of five years), analysis of the combined data, regression model using data panel method using We have used Eviews 8 software. The results of the diagnostic tests (F-Limer test and Hausman test) showed that the appropriate estimation method in the regression model is the panel data with constant effects. Using the research findings in the first hypothesis, it was determined that between the level of board efficiency and disclosure of capital. There is a direct and significant relationship between intellectual and emotional information. Also, based on the results of the second hypothesis, information asymmetry moderates the relationship between the level of board effectiveness and disclosure of intellectual capital.

Keywords: Information asymmetry, Effectiveness of the Board of Directors, Disclosure of Intellectual Capital