دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ابوالفضل حسن زاده، ۱۳۹۶

اعضای مشترک کمیته ی حسابرسی٫ مدیریت سود واقعی و مدیریت سود اقلام تعهدی

هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه بین اعضای مشترک کمیته ی حسابرسی ، مدیریت سود واقعی و مدیریت سود اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . تحقیق مورد نظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی و از لحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت‌های منتخب پذیرفته‌شده در طی یک دوره چهار ‌ساله بین سال‌های1391-1394می‌باشد که با استفاده از نمونه گیری حذفی سیستماتیک تعداد 64 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع‌آوری و انتخاب گردید. جهت مستندسازی نتایج تجزیه‌ و تحلیل آماری و ارائه راه‌حل‌های نهایی، از شیوه‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سؤالات و فرضیات شده است. نتایج فرضیه اول تحقیق نشان می‌دهد که بین وجود اعضای مشترک کمیته حسابرسی با مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. نتایج فرضیه دوم نشان می دهد که بین وجود اعضای مشترک کمیته حسابرسی با مدیریت سود واقعی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.بنابر نتایج فوق الذکر می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که با افزایش اعضای کمیته مشترک حسابرسی، مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی کاهش می یابد و همچنین با افزایش اعضای مشترک کمیته حسابرسی مدیریت سود واقعی نیز کاهش میابد و بالعکس. بنابراین می توان اینگونه بیان کرد تعداد اعضای مشترک کمیته حسابرسی با مدیریت سود رابطه‌ی منفی و معنی‌دار دارد.

کلیدواژه‌ها: مدیریت سود واقعی،مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی، اعضای مشترک کمیته حسابرسی

M.A. Thesis:

Members of the Joint Audit Committee، management of real benefit accruals and earnings management.

The purpose of this research is to investigate the relationship between the Joint Audit Committee members, the actual profit management and earnings management of accruals in the companies admitted to the Tehran Stock Exchange. The research in terms of purpose is an applied research and, in terms of the type of research project, for the purpose of applying historical information, then an event and its deduction method is inductive and correlation type. The statistical population of the study is selected companies selected during a four-year period from 2011-2014. Using systematic elimination sampling, 64 companies listed in Tehran Stock Exchange were selected and selected. To document the results of statistical analysis and provide final solutions, statistical methods have been used to analyze questions and hypotheses using Eviews software. The results of the first hypothesis of the research show that there is a negative and significant relationship between the members of the audit committee and the profit management through accruals. The results of the second hypothesis show that there is a negative and significant relationship between the existence of the members of the Audit Committee and the actual profit management. As a result of the above results, it can be concluded that with the increase in the members of the Joint Audit Committee, the management of profit through deductible accruals And also increases with the increase in the members of the Audit Committee of the actual management of profits, and vice versa. Therefore, it can be stated that the number of members of the audit committee with a profit management has a negative and significant relationship.

Keywords: Actual profit management, earnings management through accruals, joint members of the audit committee