دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فاطمه زهرا زرقی، ۱۳۹۶

ارزیابی وضعیت تغذیه سالم با استفاده از آنالیز توییتهای مرتبط و ارائه راهکار شناخت افراد تاثیرگذار

با افزایش تاثیر شبکه¬های اجتماعی مبتنی بر وب در جامعه و تقاضای روز افزون مردم، استفاده از قابلیت های شبکه های اجتماعی برای بهبود الگوی سلامت مورد توجه متخصصین قرار گرفته است. این امر، روابط بین ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی و بیماران را بدون توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهبود می بخشد. . در این تحقیق، 47728 توییت از 28113 کاربر منحصربه‌فرد در بازه زمانی 26-11-2016 تا 24-12-2016 با استفاده از کلمات کلیدی توسط API توییتر به‌صورت لحظه‌ای دریافت شد. این تحقیق که نوعی مطالعه توصیفی می باشد، با استفاده از داده¬کاوی رسانه¬ها¬ی اجتماعی به معرفی، تحلیل و استخراج الگوهای عملی گرفته‌شده از داده‌های رسانه‌ی اجتماعی توییتر می پردازیم. برای کشف عناوین، از الگوریتم تخصیص پنهان دیریکله یا LDA بهره گرفته شده است. این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر تغذیه سالم و راهکار شناخت افراد تاثیرگذار در این حوزه می¬پردازد. نتایج نشان می دهد که گروه کاربری افراد موثر، بیشترین میزان تاثیرگذاری را در انتقال پیام و تشویق مردم به سمت تغذیه سالم برعهده دارند؛ لذا ایجاد منابع آنلاین موثر در تغذیه سالم، جلوگیری از گمراهی مردم و کمک به بدست آوردن منابع قابل اطمینان از شبکه های اجتماعی حائز اهمیت می¬باشد

کلیدواژه‌ها: تغذیه سالم، افراد تاثیر گذار، رژیم غذایی، شبکه های اجتماعی، توییتر

M.A. Thesis:

Healthy nutritional status assessment using analysis related tweets and solutions identify influential people

By increasing the impact of web-based social networks in the society and growing demand of people, applying the capabilities of social networks has been taken into account by specialists in order to improve health benchmark. This improves the relations between health care providers and patients without paying attention to their economic, social and cultural conditions. In this paper, as a descriptive study, 47,728 tweets from 28,113 unique users in the time period from 26-11-2016 to 2014-12-24 were received by keywords using the Twitter API instantly. we introduce, analyze and extract the applied practical benchmarks from Twitter social media data by data mining. To explore the titles, Latent Dirichlet Allocation (LDA) is applied. This research studies the effective factors on healthy nutrition and also an approach to identify the effective people in this field. The obtained results show that the user group of effective people has the highest influence on message transferring and encouraging people to have healthy diet; therefore, it is important to create effective online resources for healthy diet, avoid people's misguidance and help to obtain reliable resources from social networks.

Keywords: Healthy Nutrition, Effective People, Diet, Social Networks, twitter