دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سید مهدی جعفری، ۱۳۹۶

اثر روشهای فرزند پروری والدین بر عزت نفس و خودکارآمدی نوجوانان سبزوار

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر روش های فرزندپروری والدین بر عزت نفس و خودکارآمدی نوجوانان شهر سبزوار انجام شد. روشِ تحقیق، توصیفی از نوع پس رویدادی بود. و جامعه آماری این پژوهش را کلیه نوجوانان شاغل به تحصیل در دوره اول متوسطه در سال تحصیلی 96-95 در شهر سبزوار تشکیل می دادند. بدین منظور تعداد 368 دانش آموز به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر، شامل سه پرسشنامه شیوه¬های فرزندپروری بامرایند (1981)، پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ (1987) و پرسشنامه خودکارآمدی شرر و همکاران (1982) بود. سپس داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل واریانس و کوواریانس) با کمک نرم افزار SPSS ویراست 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که روش های فرزندپروری والدین بر عزت نفس نوجوانان اثر معناداری نداشته است اما بر خودکارآمدی آنها اثر معناداری داشته است (001/0p<). و این به گونه ای بوده است که روش فرزندپروری مقتدرانه نسبت به دو روش مستبدانه و آسان گیرانه در افزایش خودکارآمدی نوجوانان مؤثرتر بوده است. علاوه بر این نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که متغیر جنسیت نتوانسته تغییری در رابطه روش های فرزندپروری بر عزت نفس و خودکارآمدی نوجوانان شهر سبزوار ایجاد کند. همچنین نتایج نشان داد که روش فرزندپروری غالب در بین والدین، روش فرزندپروری مقتدرانه بوده است.

کلیدواژه‌ها: روشهای فرزندپروری، عزت نفس، خودکارآمدی، نوجوانان

M.A. Thesis:

The effect of parenting on self-esteem and self-efficacy in adolescents sabzevar

This research has been done to examine the effect of child-educating methods on the self-respect and self-efficiency of the youth of Sabzevar. The method of the research was a comparative description. The statistical society of this research included all of the youth who were students at the first course of high schools in Sabzevar on the education year of 2016-2017. To gain this goal, 368 students have been chosen as statistical samples by use of the multi-process random sampling method. The tools used in this research were the Baumrind child–educating method questionnaire, the Rosenberg self-respect and the self-efficiency of Sherer et al. Then the collected data have been analyzed by the use of the descriptive statistics and the deductive statistics by the aid of the 22- edition SPSS software. The results of variance analysis showed that the child-educating methods have had significant effects just on the self-efficiency of the youth not on their self-respect and this was as so that the powerfully child-educating method has been more effective in increasing the self-efficiency of youth than the both arbitrarily and leniently methods. Furthermore, the results of co-variance analysis showed that the sexuality variant could not make any change in the relationship of the child-educating methods on the self-respect and self-efficiency of the Sabzevar youth. Also the results showed that the powerfully child-educating method has been the prevailing child-educating method among parents.

Keywords: child-educating methods, self-respect, self-efficiency, youth