دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهراخاتون فائقی، ۱۳۹۶

اثربخشی مداخلات روان‌شناسی مثبت‌گرا بر احساس شرم و گناه، خودبخشایشگری و تاب‌آوری مادران کودکان دارای ناتوانی یادگیری

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی مداخلات روان‌شناسی مثبت‌گرا بر احساس شرم و گناه، خودبخشایشگری و تاب‌آوری مادران کودکان دارای ناتوانی یادگیری سبزوار انجام شد. روش این پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادران دارای فرزند اختلال یادگیری سبزوار بود. بدین منظور تعداد 34 مادر دارای فرزند دارای اختلال یادگیری با روش نمونه‌گیری در دسترس و داوطلبانه انتخاب و به‌صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش (17 نفر) و گواه (17 نفر) جایگزین شدند. آن گاه از هر دو گروه پیش‌آزمون به عمل آمد. گروه آزمایش مداخله روان‌شناسی مثبت‌گرا را طی 8 جلسه 90 دقیقه¬ای به صورت هفتگی دریافت نمود، در حالی که گروه گواه هیچ مداخله¬ای را دریافت نکرد. سپس از هر دو گروه پس‌آزمون به عمل آمد. ابزارهای مورد استفاده شامل مقیاس احساس شرم و گناه کوهن و همکاران (2011)، مقیاس خودبخشایشگری ول، دی شی و واکینی (2008) و مقیاس تاب‌آوری کونور و دیویدسون (2003) بود. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، درصد) و تحلیل کواریانس چند متغیره با کمک نرم‌افزار (SPSS23) تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان داد که مداخلات روان‌شناسی مثبت‌گرا بر احساس شرم و گناه، خودبخشایشگری و تاب‌آوری مادران کودکان دارای ناتوانی یادگیری سبزوار تأثیر معنی¬داری داشته است(0/001>P).

کلیدواژه‌ها: احساس شرم و گناه، خودبخشایشگری، تاب‌آوری، روان‌شناسی مثبت‌گرا

M.A. Thesis:

Effectiveness of Positive Psychology interventions on the sense of shame and guilt,

This study aimed to determine the Effectiveness of Positive Psychology interventions on the sense of shame and guilt, self Forgiveness and Resilience mothers of children with learning disabilities of Sabzevar. The quasi-experimental research method with a pretest and a posttest and with a control group has been used in this study. The study population consists of all mothers of children with learning disabilities of Sabzevar. To achieve the goals of the study, we selected a total of 34 mothers of children with learning disabilities using the convenience sampling method and selected voluntarily and divided them randomly into two groups, namely the experimental group (n = 17) and the control group (n = 17). Before the intervention, the two groups were given a pre-test. The experimental group received Positive Psychology intervention during eight 90-minute sessions on a weekly basis, while the control group received no intervention. After the end of the program, the two groups were given a post-test. The tools used in the study include the feel shame and guilt scale of Cohen et al (2011) the self Forgiveness scale of Wohl., DeShea & Wahkinney (2008) and the resilience scale of Connor and Davidson (2003). The collected data were then analyzed using descriptive statistics methods (mean and standard deviation) and inferential statistics (analysis of covariance) with the help of SPSS version 23. The results showed that Positive Psychology interventions has a significant effect on the sense of shame and guilt, self Forgiveness and resilience mothers of children with learning disabilities of Sabzevar (p<0/00)

Keywords: feelings of shame and guilt, resilience Forgiveness, positive psychology