دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محسن برادران یزدی، ۱۳۹۶

بهبود توان اکتیو و راکتیو در میکروگریدها به وسیله اینورتر مولدهای فتوولتائیک و بادی و جایابی بهینه آنها

میکروگرید شبکه¬ای با مقیاس کوچک درسطح ولتاژ توزیع است که از پیوستن تولیدات کوچک، مدولار و ذخیره انرژی در سیستم های ولتاژ پایین یا متوسط شکل می¬گیرد، در واقع یک شبکه¬ی میکروگرید با ترکیبی از انرژی های تجدیدپذیر همراه با سوخت¬های فسیلی به تولید توان در سطح ولتاژ توزیع می پردازد. حضور میکروگریدها در شبکه های توزیع، مزایای بسیاری را برای مشترکین فراهم می نمایند. میکروگریدها قابلیت فراهم نمودن کیفیت توان مطابق با نیازهای مشترکین را دارا می باشند، همچنین تاثیرات مثبت میکروگریدها بر بازار برق و صرفه جویی اقتصادی و از سوی دیگر تاثیر آن بر کاهش آلاینده¬های هوا باعث توجه بسیاری از پژوهشگران و کارشناسان بر موضوع میکروگریدها شده است، در چنین شرایطی واضح می¬باشد که داشتن یک استراتژی بهینه برای مکان واحدهای تولید پراکنده در میکروگرید حائز اهمیت است و عدم توجه به آن باعث هدر رفتن وقت و منابع مالی زیاد می-شود. در این پایان نامه با استفده از ظرفیت آزاد اینورترهای مبدلهای فتووتائیک و توربین های بادی و جایابی بهینه آنها به بهبود توان اکتیو و راکتیو پرداخته شده است. تابع هدف این مسئله حداقل کردن میزان تلفات خطوط در شبکه و بهبود پروفیل ولتاژ می‏باشد و به حداقل رساندن تعداد سلولها خورشیدی است که برای این منظور از الگوریتم¬های ژنتیک استفاده شده است. سیستم‏های فتوولتائیک و بادی علاوه بر تولید توان اکتیو می¬توانند به منظور تنظیم ولتاژ و اصلاح ضریب توان در طول روز و شب به کار گرفته شوند. بنابراین با درنظر گرفتن قابلیت تولید توان اکتیو و راکتیو برای سیستم¬های فتوولتائیک و توربین های بادی، می‏توان استفاده بهینه¬تری از آن¬ها نمود. الگوریتم های ارائه شده بر روی میکروگرید 33 باس استاندارد در محیط MATLAB اعمال گردیده و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها: میکروگرید، سیستم فتوولتائیک، توربین بادی، جایابی بهینه، الگوریتم ژنتیک.

M.A. Thesis:

Improving active and reactive power in microgrids by wind & PV generator`s inverter and optimize placement of them

Microgrid is a small-scale network at the distribution voltage level that consists of joining small, modular, and energy stores in low or medium voltage systems, in fact a microgrid network with a combination of renewable energy with Fossil fuels Electric power generation at the distribution voltage level. The presence of microgrid in distribution generation provides many benefits to subscribers. Microgrid have the ability to provide quality power in accordance with the needs of the subscribers, as well as the positive effects of microgrid on the electricity market and economic savings, and on the other hand, its effect on reducing air pollutants has led many researchers and experts to focus on microgrid issues. In such circumstances, it is clear that having an optimal strategy for the location of dispersed production units in microgrid is important, and the lack of attention to it will waste much time and money. In this thesis, using the free capacity of photovoltaic inverters and wind turbines and their optimum location to improve reactive and reactive power, is discussed. The objective function is to minimize network losses and improve the voltage profile and minimize the number of solar cells used for genetic algorithms. Photovoltaic and wind energy systems, in addition to active power generation, can be used to adjust the voltage and correct the power factor during both night time and daytime. Therefore, considering their ability to produce reactive and reactive power for photovoltaic systems and wind turbines, they can be used more efficiently. The algorithms presented on standard 33 bus microgrid are applied in MATLAB environment and their results are investigated.

Keywords: microgrids,Photovoltaic system ,wind turbines,optimize placement ,genetic algorithm