دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ابوالفضل صادقی، ۱۳۹۶

پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس ویژگی های سه عامل شخصیت آیزنگ و مقیاس های فرزند پروری ادراک شده

چکیده هدف از پژوهش حاضر پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس ویژگیهای سه عامل شخصیت ایزنگ و روشهای فرزندپروری ادراک شده بود. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، همبستگی می¬باشد. جامعه آماری مورد نظر دانش آموزان متوسطه دوم آموزش و پرورش خوشاب که به تعداد 2000 نفر می باشند که با توجه به جدول کرجسی و مورگان 322 نفر تعیین شد و روش نمونه گیری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. داده‌های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسش¬نامه¬های استاندارد یعنی پرسشنامه شخصی نئو و پرسشنامه روشهای فرزند پروری ادراک شده بامریندو مقیاس پیشرفت تحصیلی ساعتچی می¬باشد. پایایی پرسش¬نامه¬ها با استفاده از روش کرونباخ و روایی ابزار با روش محتوایی مورد تأیید قرار گرفته اند. هم چنین جهت تجزیه و تحلیل داده¬ها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره با استفاده از نرم¬افزار SPSS استفاده شده است. نتایج نشان می¬دهد که پیشرفت تحصیلی بر اساس ویژگیهای سه عامل شخصیت ایزنگ و روشهای فرزند پروری ادراک شده قابل پیش بینی است. واژه¬های کلیدی: پیشرفت تحصیلی ، سه عامل شخصیت ایزنگ ، روشهای فرزند پروری ادراک شده

کلیدواژه‌ها:

M.A. Thesis:

Perdiction of educational developement on the basis of three factors such as Eysenck personality characterization and the average of cognitive parenting

Abstract The purpose of this study was to predict academic achievement based on the characteristics of the three factors of Isang's personality and perceived child-rearing methods. The research method used is descriptive correlation. The target population of the second grade secondary education is Khosab who has 2,000 students who according to the Krejsi and Morgan tables, 322 were selected and the sampling method was used by simple random sampling method. The research data were collected by library and field method and the standard questionnaires were the Neo personal questionnaire and perceived child-rearing methods questionnaire and Saatchi's academic achievement scale. The reliability of the questionnaires was confirmed by Cronbach's method and the validity of the tool was confirmed by the content method. Pearson correlation and multivariate regression were also used to analyze the data using SPSS software. The results show that academic achievement is predictable based on the characteristics of the three factors of Ising's personality and perceived child-rearing methods. Keywords: Academic Achievement, Three Isang Characteristics, Perceived Parenting Techniques

Keywords: