دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: طاهره باقری، ۱۳۹۶

تأثیر آموزش خانواده محور بر نگرش به اعتیاد،خوددلسوزی و باورهای غیر منطقی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه دارای والد معتاد سبزوار

مساله اعتیاد در ایران به عنوان جدی ترین آسیب اجتماعی به شمار میرود متاسفانه علت سوء مصرف مواد به طور عمیقی در خانواده ریشه دارد . پژوهش حاضر نیمه تجربی و با استفاده از روش پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی مورد مطالعه در این پژوهش دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه سبزوار به تعداد 5215نفررا تشکیل می دهند که در سال 1396-1395 به تحصیل مشغول اند ، برای نمونه گیری دو مدرسه به صورت تصادفی انتخاب گردید دانش آموزانی که دارای والد معتاد بودند توسط عوامل اجرایی مدرسه (مدیر ،معاون ومشاور) شناسایی شده،تعداد 36 نفر از دانش آموزان دارای والد معتاد در دو مدرسه انتخاب گردید.که به دو گروه تجربی وکنترل تقسیم شدند 18نفر برای گروه کنترل و18 نفر برای گروه آزمایش انتخاب شدند. پس ازانتخاب گروه نمونه وتقسیم آن ها به گروه های آزمایشی وکنترل، از هر دو گروه در یک زمان پیش آزمون (مقیاس نگرش سنج به مواد مخدر ، پرسشنامه ی خود دلسوزی نف ،تفکرات غیر منطقی جونز)به عمل آمدوپس از آن برنامه ی آموزش خانواده محور با مؤ لفه های نگرش به اعتیاد، خود دلسوزی وباور های غیر منطقی به مدت 10جلسه برای گروه آزمایش به اجرا در آمد.داده های به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش خانواده محور بر نگرش به اعتیاد و خوددلسوزی وبر برخی از مؤلفه های باورهای غیر منطقی دانش آموزان مؤثراست .

کلیدواژه‌ها: آموزش خانواده محور،نگرش به اعتیاد،خوددلسوزی ،باورهای غیرمنطقی

M.A. Thesis:

The effect of education on family-centered attitude to addiction, compassion and irrational beliefs girl students of the junior high school has a parent addicted city of Sabzevar

The problem of addiction in Iran is considered as the most serious social harm in recent years. Unfortunately miss-consumption of the addictive drugs roots deeply in the family. This quasi-experimental study using pre-test and post test, was implemented in Sabzevar. The population of the study consisted of 5215 female junior high school students who were educating at school in 2015-2016.Two schools were randomly selected to choose sample students (the students whose parents were addicted. The executives of schools (principals, sub-principals and counselors) identified the sample students who were 36 students with addicted parents from two schools .The sample students were divided into two groups of 18 people for the experimental and control groups. The pretest (the scale of attitudes to Narcotics, self-pity questionnaire Neff, irrational thinking Jones) was implemented at the same time for both of the control and experimental groups. Then the family –based instruction program consisting of components of attitudes toward addiction, self compassion and irrational beliefs was performed in 10 sessions for the experimental group. The obtained data were analyzed by using the analysis of covariance. The findings of the study showed that family-centered instructions influenced the students' attitudes toward addiction, self-compassion and some other components of irrational beliefs.

Keywords: family- centered instruction, attitudes toward addiction, self- compassion, irrational b