دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سمانه مشکل گشا، ۱۳۹۷

جداسازی استافیلو کوکوس اورئوس از همبرگر های موجود در فروشگاه های غذایی سبزوار به روش PCR

استافیلوکوکوس اورئوس یک پاتوژن است که در شرایط مساعد می تواند با رشد در مواد غذایی و تولید انتروتوکسین سبب مسمومیت غذایی در انسان شود. تنها برخی از سویه های استافیلوکوکوس اورئوس توانایی تولید انتروتوکسین و ایجاد مسمومیت غذایی را دارند که با استفاده از روش های تکثیر DNA می توان حضور سویه های استافیلوکوکوس اورئوس انتروتوکسوژنیک را بر اساس توالی اختصاصی ژن شناسایی نمود. لذا این پژوهش با هدف شناسایی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس که قادر به تولید انتروتوکسین A هستند، انجام گردید. در این پژوهش نمونه های همبرگر که از مغازه های سطح شهر سبزوار گرفته شد بر روی محیط های کشت گرم مثبت و گرم منفی کشت داده شد . نمونه هایی که بر روی محیط کشت گرم مثبت رشد کرده بودند برای تایید تشخیص بر روی محیط مانیتول سالت آگار کشت داده شد.dna نمونه های مثبت توسط کیت استخراج شرکت سینا کلون استخراج شد و با پرایمر اختصاصی برای آنتروتوکسین a برای هریک از نمونه ها بر طبق پروتکول pcr گذاشته شد.از بین 90 نمونه همبرگر فقط 2 نمونه حاوی ژن انتروتوکسین a بودند.

کلیدواژه‌ها: استافیلوکوکوس اورئوس – آنتروتوکسین -پی سی آر

M.A. Thesis:

Staphylococcus aureus isolated from the host node Cocos available in food stores Sabzevar PCR method.

Staphylococcus aureus isolated from food hamburgers in stores sabzevar

Keywords: A- PCR