دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فرزانه مصطفوی، ۱۳۹۶

بررسی اثربخشی آموزش مهارت جرات ورزی بر خودپنداره و روابط بین فردی دانش آموزان دختر هنرستان های فنی و حرفه ای شهرستان سبزوار

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مهارت جرأت ورزی بر خودپنداره و روابط بین فردی دانش آموزان انجام گردید.جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان دختر هنرستانهای فنی و حرفه ای شهرستان سبزوار تشکیل می دهند. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود .به همین منظور تعداد 40 نفر از دانش آموزان دختر هنرستانهای فنی و حرفه ای شهرستان سبزوار در سال تحصیلی 95-96 مشغول به تحصیل بودند با استفاده از روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدندودر دو گروه آزمایش وکنترل(هر گروه 20 نفر)قرار گرفتند.گروه آزمایش به مدت یک ماه و نیم و طی هشت جلسه 60 تا 90 دقیقه ای تحت آموزش مهارت جرات ورزی قرار گرفتند و گروه کنترل این آموزش را دریافت نکردند.برای گردآوری دادها از دو نوع پرسش نامه خودپنداره SCQ و پرسشنامه روابط بین فردی منجمی زاده استفاده گردید و درتحلیل داده ها از نرم افزارspss و روش آمارتوصیفی وتحلیل کوواریانس استفاده گردید.نتایج بدست آمده نشان داد نمره خودپنداره و روابط بین فردی آزمودنی های آزمایش بطور معناداری بیشتر از گروه کنترل بود .همچنین نمره خودپنداره و روابط بین فردی آنها نسبت به پیش آزمون،تغییر وتفاوت معناداری نشان داد.در نتیجه آموزش مهارت جرأت ورزی بر خودپنداره و روابط بین فردی دانش آموزان دختر مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها: مهارت جرأت ورزی،خودپنداره،روابط بین فردی

M.A. Thesis:

The Effectiveness Of Assertiveness Skills Training On Self-concept And Interpersonal Relations Of Female Vocational schools Students In Sabzevar county

Current study has been conducted to survey the effect of assertiveness skill on self-esteem and interpersonal relations. Statistical population of this research was composed of Female Vocational schools students of Sabzevar county. The method of the study was semi-experimental including pre-test and post-test. Therefore 40 Vocational schools students whom were studying in Sabzevar county, by using random clustering, were selected, and assigned into two groups of control and experimental (each 20 people).experimental group was trained by assertiveness skill in one month and half, and in 8 sessions of 66 and 90 minutes, and the control group didn`t get this instructions. To collect the data, two types of questionnaire of self-esteem SCQ and Monajemi Zade interpersonal relationships was used. And the SPSS software used for analyzing the data, and descriptive and co-variance analysis method was used. The results showed that self-esteem score and interpersonal relations of subjects of research, were significantly higher than control group. Also self-esteem score and interpersonal relationships of them in comparison with pre-test, showed a significant variation and difference. Therefore teaching assertiveness skill on self-esteem and interpersonal relationships of Female students, was effective.

Keywords: assertiveness skill, self-esteem, interpersonal relations