دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فاطمه فهیمی راد، ۱۳۹۶

تاثیر شیر مادر بر پرخاشگری و قلدری پسران ۶-۵ ساله پیش دبستانی سبزوار سال ۱۳۹۵

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تغذیه با شیر مادر در میزان پرخاشگری و قلدری کودکان پسر سنین 5 تا 6 ساله شهر سبزواردرسال1395 انجام شد. این مطالعه یک پژوهش گذشته نگر، علّی- مقایسه ای و مقطعی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان 6-5 ساله پسر در مراکز پیش دبستانی سبزوار بود. در این پژوهش که نمونه گیری به صورت خوشه ای چند مرحله ای انجام شد در مجموع از 115 مرکز پیش دبستانی، 12 مرکزبه صورت تصادفی مورد بررسی قرار گرفت و کودکان شیر مادر خوار و غیر شیرمادر خوارمراکز انتخابی، از طریق مصاحبه مشخص شدند و در مجموع، 140 کودک پسر مورد مطالعه قرار گرفتند که به دو گروه 70 نفری تقسیم شدند در این پژوهش، کودکان پسری که حداقل یک سال و نیم از شیر مادر بهره برده بودند در گروه کودکان شیر مادرخوار(گروه آزمایش) و کودکان پسری که حداکثر شش ماه وکمتر و یا اصلا شیر مادر نخورده بودند، در گروه کودکان غیر شیرمادرخوار(گروه کنترل) قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده جهت مقایسه دو گروه شامل پرسشنامه قلدری ایلی نویز (2001)، و پرسشنامه پرخاشگری واحدی و همکاران (1387) بود که توسط مربیان این مراکز تکمیل شدوسپس داده¬های جمع¬آوری شده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون¬ کلموگروف-اسمیرنف و آزمون ناپارامتری من - ویتنی)، با کمک نرم افزار SPSS ویراست 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که کودکانی که حداقل یک سال و نیم از شیر مادر بهره برده بودند(گروه آزمایش)، بطور معناداری نسبت به مواردی که حداکثر شش ماه وکمتر و یا اصلا شیر مادر نخورده بودند(گروه کنترل)، میزان پرخاشگری و قلدری کمتری را نشان می دادند (05/0>P ) که حاکی از تأثیر مثبت تغذیه با شیر مادر بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و قلدری کودکان پسر در سنین پیش دبستانی بود.

کلیدواژه‌ها: تغذیه با شیر مادر، قلدری، پرخاشگری

M.A. Thesis:

The effect of breast milk on aggressivness and bullying in ۵-۶ years old children in sabzevar

The objectives of this study was to evaluate the effects of breastfeeding on the level of aggression and bullying in the preschool male students aged between 5 to 6 in Sabzevar in 2017. It was a cross-sectional retrospective study on the male students aged between 5 to 6 studying in the preschool centres in Sabzevar City. It assessed 12 centres from a total of 115 centres and breastfed and non-beastfed boys were selecteced by interview. A sample of 140 boys were studied and the boys whom had been breastfed for 18 months and more were categorized as the breastfed group and those whom were breastfed for less than 6 months or were not breastfed at all, were placed in the non-breastfed group. 70 cases were randomly selected in each group; and both groups were studied and compared for the Illinois Bullying Scale (IBS) and Vahedy Aggression Scale as well. These questionnaires were completed by the preschool centre tutors. Data-analysis was done with SPSS-20. As expected, children whom were breastfed for more than 18 months showed significantly less levels of aggression and bullying in comparison with the non-breastfed children (P-value<0.05), which indicates the positive effects of the breastfeeding on the behavioural problems in the preschool male students.

Keywords: breastfeeding, aggression, bullying