دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فریبا کوشکی، ۱۳۹۶

تاثیر آموزش مدیریت زمان بر خلاقیت خود تنظیمی و خود کارآِمدی دانش آموزان دختر ششم ابتدایی سبزوار

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرآموزش مدیریت‌‌‌‌¬زمان، برخلاقیت، خودتنظیمی و خود¬کارآمدی دانش‌‌‌‌‌‌‌¬آموزان دختر پایه ششم سبزوار انجام شد. روش تحقیق نیمه تجربی از نوع پیش‌‌‌¬آزمون-پس‌‌‌¬آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌¬آموزان دختر پایه ششم(2147نفر) بود. بدین منظور تعداد 40 نفر از دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌¬¬آموزان دختر پایه ششم یکی از مدارس ¬شاهد شهرستان ¬سبزوار با روش نمونه‌‌گیری در دسترس انتخاب شد و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش(20نفر) و کنترل(20نفر) قرار گرفتند. آن¬گاه از هر دو گروه پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌¬آزمون به عمل آمد. گروه آزمایش برنامه آموزش مدیریت زمان را طی ده جلسه 60 دقیقه‌‌‌‌‌‌‌‌¬ای به صورت هفته‌‌‌‌¬‌‌‌‌‌‌‌ای دو جلسه دریافت نمود. در حالی که گروه کنترل هیچ برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌-ای را دریافت نکرد. پس از اتمام برنامه وگذشت دو هفته، از هر دو گروه پس¬‌‌‌‌‌‌آزمون به عمل آمد. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامة راهبردهای خودتنظیمی پینتریچ¬ و دی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌¬گروت(1990)، پرسشنامه خلاقیت¬ عابدی(1363)، و پرسشنامه خودکارآمدی شرر(1982) بود. سپس داده¬‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جمع¬‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری شده با استفاده از روش¬‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آمار توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (تحلیل کواریانس¬، آزمون t) با کمک نرم¬افزار spss20 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش مدیریت زمان بر خلاقیت، خودتنظیمی ، مولفه‌‌‌‌‌‌¬های بسط و ابتکار، مولفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌¬های باورهای انگیزشی، راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع تاثیر مثبت و معناداری داشته¬ و بر خودکارآمدی آنان تاثیر معناداری نداشته است.

کلیدواژه‌ها: مدیریت زمان، خلاقیت، خودتنظیمی، خودکارآمدی

M.A. Thesis:

The impact of self-regulation and self-efficacy on creativity٫ time management training female students in sixth Sabzevar

: the purpose of this study was to determine the effect of time-management training on creativity, self-regulation, self-efficacy of Sabzevar sixth female students. Semi-experimental research was a pre-test-post-test with control group. The statistical population of this study included all female students of the sixth grade (2147 students). For this purpose, 40 female students of sixth grade girl students were selected through a convenient sampling method in one of the shahed sabzvar schools. They were randomly assigned to two groups of experimental (20 subjects) and control (20 subjects). It was then tested in both group. The experimental group received a time management training program in ten sessions of 60 minutes in two sessions a week. While the control group did not receive any plans. after completing the program and two weeks, the pre- test was performed from both groups. The instruments used were Pintrich and Diegrout's self-regulation strategies (1990), abedi Creativity Questionnaire (1363), and Sherer Self-efficacy Questionnaire (1982). The collected data were analyzed by using descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (covariance analysis, Kolmogorov Smirnov test, t test) with the help of spss20 software. The results showed that time management training had a positive and significant effect on creativity, self -regulation, development and initiative components, motivational beliefs components, metacognitive strategies and resource management and had no significant effect on their self-efficacy.

Keywords: Time management, Creativity, Self-efficacy, Self-regulation.