دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اعظم اشراقی، ۱۳۹۶

رابطه هوش اخلاقی با رفتار سازمانی کارکنان آموزش و پرورش سبزوار

این پژوهش با هدف رابطه ی هوش اخلاقی با رفتار سازمانی کارکنان آموزش و پرورش سبزوار در سال 1396 انجام شده است این تحقیق از حیث هدف از جمله تحقیقات بنیادی است و از نظر نوع توصیفی و روش همبستگی است. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه پرسشنامه رفتار سازمانی مایر و آلن (1984) پرسشنامه هوش اخلاقی توسط لنیک ، کیل و جوردن (2011) بود جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان سبزوار بود که شامل 130 نفر هستند جهت نمونه گیری از بین افراد جامعه با توجه به جدول مورگان، تعداد 97 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش از روش های آمار توصیفی و استنباطی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد که در تحلیل توصیفی از جداول توزیع فراوانی، نمودارها، میانگین، انحراف استاندارد، دامنه تغییرات استفاده شد. نتایج نشان داد کلیه مولفه های هوش اخلاقی با رفتار سازمانی کارکنان آموزش و پرورش سبزوار ارتباط معنی داری دارند. در این پژوهش¬، رابطه رفتار سازمانی و هوش اخلاقی با سه زیر مجوعه درستکاری، گذشت و مسئولیت پذیری مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها: کلمات کلیدی: هوش اخلاقی ، رفتار سازمانی ، کارکنان ، آموزش و پرورش ، سبزوار

M.A. Thesis:

Moral Intelligence of organizational behavior of employees of Sabzevar.

This research was conducted with the aim of the relationship between ethical intelligence and organizational behavior of Sabzevar education staffs in 1396. This research is aimed at fundamental research and is descriptive and correlational. The research instrument consisted of two questionnaires of Meyer and Allen's Organizational Behavioral Inventory Questionnaire (1984) by Lennick, Kiel and Jordan (2011). The statistical population of this study included all the education staff of Sabzevar city, which consisted of 130 people for sampling between According to the Morgan table, 97 people were selected by available sampling method. In this research, descriptive and inferential statistics were used for data analysis. In descriptive analysis, frequency distribution tables, charts, mean , Standard deviation, range of changes. The results showed that all components of ethical intelligence have a significant relationship with the organizational behavior of Sabzevar education staff. In this research, the relationship between organizational behavior and ethical intelligence with three subcategories of integrity, forgiveness and accountability was investigated.

Keywords: Keywords: Ethical Intelligence, Organizational Behavior, Staff, Education, Sabzevar