دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: الهام تابنده، ۱۳۹۶

بررسی میزان آلودگی سالمونلا در تخم مرغهای بومی شهرستان ششتمد به روش PCR

سالمونلاها باسیل‌های گرم منفی متعلق به خانواده انتروباکتریاسه هستند. آلودگی به سالمونلا در حیواناتی از قبیل گاو، اسب، خوک، سگ و گربه و گوسفند و طیور گزارش شده است و که موجب گاستروآنتریت خفیف تاسپتی سمی کشنده در انسان می شود. تخم‌مرغ یکی از کامل‌ترین مواد غذایی طبیعی است. از جمله آلودگی‌های شایع در تخم‌مرغ، سالمونلاست. این باکتری طی 6 تا 48 ساعت علائم خود را آشکار می‌کند. با توجه به اهمیت تخم مرغ در انتقال سالمونلوزیس و مصرف بالای تخم مرغ های محلی و غیر صنعتی در منطقه، همچنین پی بردن به میزان آلودگی سالمونلایی لازم دیده شد تخم¬مرغ¬های محلی شهر ششتمد بررسی شود. در این تحقیق جهت بررسی آلودگی تخم¬مرغ¬ها بعد از استریل کردن پوسته آن با الکل70 % محتویات آن بر روی محیط کشت¬های استاندارد مانند سالمونلا شیکلا آگار، مک کانکی آگار و ..... کشت داده شد و با تست¬های مربوطه ( تست کاتالاز و اوره آز) بررسی شد. پس از آن جهت تشخیص قطعی سالمونلا از آزمایشات PCR استفاده شده است. از مجموع 60 تخم مرغ مورد بررسی، 2 تخم مرغ (3/3 %) آلوده به باکتری سالمونلا تیفی موریوم و سالمونلا اینتریتیدیس بود. که این آلودگی تنها در پوسته تخم مرغ وجود داشت و در محتویات تخم مرغ آلودگی با PCR تایید نشد. سالمونلا تیفی موریوم جدا شده از پوسته تخم مرغ احتمالا از مرغ بومی، بستر آلوده، انسان یا عامل محیطی دیگر منشاء میگیرد.

کلیدواژه‌ها: سالمونلا تیفی موریوم, سالمونلا اینتریتیدیس ، تخم مرغ، PCR

M.A. Thesis:

Evaluation of salmonalla contamination in eggs native city sheshtemad

Salmonella The gram-negative bacilli belong to the Enterobacteriaceae family. Salmonella contamination has been reported in animals such as cattle, horses, pigs, dogs and cats, and sheep and poultry, which causes mild gastroenteritis in a deadly toxoid in humans. Eggs are one of the most complete natural foods. Salmonella is a common contamination in eggs. This bacterium reveals its symptoms within 6 to 48 hours. Considering the importance of eggs in transferring salmonellosis and the high consumption of local and non-industrial eggs in the region, it was also necessary to find out the level of salmonella infection in Sheshtemad city. In this research, we examined the contamination of eggs. After sterilizing its crust with 70% alcohol, its contents were cultured on standard media such as Salmonella chicla agar, McCanky Agar and ... and tested by catalase and urease test. Subsequently, PCR testing was used to determine Salmonella specificity. Of the 60 eggs examined, 2 eggs (3. 3%) were contaminated with Salmonella typhimurium and Salmonella enteritidis. This infection was present only in the egg shell and was not confirmed in the contents of egg infection by PCR. Salmonella Typhimurium isolated from egg shells probably originates from indigenous chickens, infected beds, humans or other environmental agents.

Keywords: Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis, eggs, PCR