دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: رمضانعلی دولت ابادی، ۱۳۹۶

رابطه ی مدیریت دانش و تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی مدیران مدارس ابتدایی پسرانه شهرستان سبزوار

پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه مدیریت دانش و تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی مدیران مدارس ابتدایی پسرانه شهرستان سبزوار انجام‌گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 160 نفر مدیران مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار در سال 96-95 بوده است. با توجه به ویژگی‌های جامعه آماری شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول برآورد حجم نمونه مورگان تعداد 113 نمونه آماری انتخاب شد. در این تحقیق محقق از 3 پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش بهارت (2001)، تعهد سازمانی می یر و آلن (1987) و فرسودگی شغلی مسلش و جکسون (1981) استفاده کرده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مدیریت دانش، 9506/0 و تعهد سازمانی 8636/0 و فرسودگی شغلی 9058/0 به¬دست آمد. وضعیت توزیع متغیرها با استفاده از آزمون کولوموگروف و اسمیرنف مورد بررسی قرارگرقت که همه آنها نرمال بودند. اطلاعات حاصل از پرسشنامه‌ها با استفاده از آزمون همبستگی رگرسیون و پیرسون تحلیل شده، فقط تعهد سازمانی به میزان 2/29 درصد پیش‌بینی کننده فرسودگی شغلی مدیران می¬باشد(همچنین مدیریت دانش و کلیه ابعاد آن به‌غیراز خلق دانش با فرسودگی شغلی مدیران مدارس ابتدایی پسرانه شهرستان سبزوار رابطه ندارد) اما بین تعهد سازمانی و کلیه ابعاد آن بجز تعهد هنجاری با فرسودگی شغلی مدیران مدارس ابتدایی پسرانه شهرستان سبزوار رابطه وجود داشت.

کلیدواژه‌ها: مدیریت دانش، تعهد سازمانی، فرسودگی شغلی

M.A. Thesis:

The relationship between knowledge management and organizataonal commitment to job burnout boys primary school principals city of

Abstract This study aimed to investigate the relationship between knowledge management and organizational commitment to job burnout is conducted in sabzevar city boys' elementary school principals. Statistical society of this study consisted of 160 elementary school principals of sabzevar city in the academic year 1395-96. Due to the statistical papulation of the population using the random sampling of Morgan method 113 samples were selected. In this study,researcher from three standard questionnaire Bharti KM (2001), organizational commitment, Meyer and Allen (1987) and Hiller and Jackson (1981) has used. Reliability of the questionnaire using coefficients of cronbach alpha for knowledge management questionnaire and organizational commitment and burnout were obtained. Distribution of variables Status by using Kolomogrof and Smirnov test was evaluated and that all of them were normal. Information obtained from the questionnaires and analyzed using pearson correlation and regression result, only 29.2 percent commitment to the burnout is the managers. As well as knowledge management and knowledge of all aspects of it except the sabzevar boys' elementary school principals relationship with burnout does not exist; But three way relation between organizational commitment and normative commitment aspects in all its, except sabzevar city burnout boys' primary school principals.

Keywords: knowledge management, organizational commitment, job burnout, principals of elementary school boys c