دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: جواد رامشک، ۱۳۹۶

تاخیر گزارش حسابرسی ،مدیریت سود و بازده حقوق صاحبان سهام

هدف- هدف این مقاله پرداختن به سه پرسش است: آیا تأخیر غیرمعمول در فرایند حسابرسی نشان دهنده ی کیفیت ضعیف سود است؟ آیا این اطلاعات درمورد کیفیت سود چیزی به اطلاعات موجود در تأخیر گزارش سود می افزاید؟ آیا بازار از این اطلاعات درمورد کیفیت سود در ارزیابی شرکت استفاده می کند؟ طرح/روش/رویکرد تحقیق- داده ها از چهار پایگاه داده جمع آوری شدند: کامپوستات (پایگاه داده های مالی، آماری و اطلاعات بازار)، تجزیه و تحلیل حسابرسی، پایگاه داده ای CD (متمرکز-افشا) و I/B/E/S. داده های کامل برای 5,298 شرکت و 22,492 سال شرکتی در دسترس هستند. مقاله حاضر از یک الگوی دو مرحله ای استفاده می کند. در مرحله اول، یک الگوی مفصل با استفاده از عوامل تحقیقات موجود تلاش می کند تا تأخیر حسابرسی را توضیح دهد. در مرحله دوم تأخیر توضیح داده نشده از مرحله اول در آزمون هایی در ارتباط با کیفیت سود استفاده می شوند. یافته ها- این مقاله شواهدی ارائه می دهد که نشان می دهند تأخیرهای غیرمعمول در فرایند حسابرسی دارای ارتباط معکوس با کیفیت سود هستند. وقتی بازار یک دلار از سود گزارش شده را ارزیابی می کند، بنظر می رسد بوسیله ی میزان تأخیر غیرمعمول در حسابرسی از ارزش این ارزیابی بخاطر می کاهد. اصالت/ارزش- مقاله حاضر به روش های مختلفی با تحقیقات موجود همکاری دارد. اول اینکه، یک الگوی جامع ایجاد می کند تا تأخیرهای حسابرسی را توضیح داده و ابزاری برای اندازه گیری تأخیرهای غیرمعمول حسابرسی ارائه دهد. دوم اینکه، شواهدی از ارتباط معکوس بین تأخیر غیرمعمول حسابرسی و هفت نماینده کیفیت سود ارائه می دهد. درنهایت اینکه، این مقاله نشان می دهد که تأخیر غیرمعمول حسابرسی باعث ایجاد تردید بین سرمایه گذاران درمورد کیفیت سود می شود و اینکه آنها پس از کاستن چنین تأخیری سود افشا شده را ارزیابی می کنند. نوع مقاله- تحقیقاتی

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی- ارزش شرکت، کیفیت سود، تأخیر حسابرسی، افشای سود

M.A. Thesis:

Earning management،and return on equity delay auditors report

Purpose – This paper aims to address three questions: Does the abnormal delay in the audit process signal poor earnings quality? Is this information about earnings quality incremental to that contained in earnings report delay? Does the market use this information about earnings quality in valuing the firm? Design/methodology/approach – Data are obtained from four databases: Compustat, Audit Analytics, Compact-Disclosure and I/B/E/S. Complete data are available for 5,298 firms for 22,492 firm-years. The paper uses a two-stage model. In the first stage, a detailed model using determinants from extant research tries to explain the audit delay. In the second stage, the unexplained delay from the first stage is used in the association tests with earnings quality. Findings – The paper presents evidence that abnormal delays in the audit process are inversely associated with earnings quality. When the market values a dollar of reported earnings, it appears to discount the valuation by the extent of abnormal audit delay. Originality/value – The current paper contributes to existing research in several ways. First, it establishes a comprehensive model to explain audit delays and provides a tool to measure abnormal audit delays. Second, it provides evidence of inverse association between abnormal audit delay and seven proxies of earnings quality. Finally, the paper shows that abnormal audit delay creates skepticism among investors about earnings quality and they value the disclosed earnings after discounting for such delay.

Keywords: Keywords Firm value, Earnings quality, Audit delay, Earnings disclosure