دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فاطمه ایمانی، ۱۳۹۷

اهرم مالی هدف و چرخه عمر شرکت

ساختار سرمایه ی بهینه به نظریه ی توازن ارتباط داده می شود؛ چرا که فرض بر آن دارد که اهرم هدف یک شرکت تحت تاثیر نیروهای رقابتی است. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه‌ی چرخه‌ی عمر شرکت ها و اهرم مالی هدف بر اساس شواهد بازار سرمایه می باشد. در این پژوهش از سه مرحله‌ی ظهور، رشد و بلوغ در چرخه‌ی عمر بهره گرفته شده است. در این پژوهش کاربردی با رویکرد توصیفی- همبستگی از نوع پس رویدادی (مبتنی بر اطلاعات گذشته و تاریخی) با استفاده از صورت‌های مالی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران (جامعه‌ی آماری) تحلیل آزمون فرضیه‌ها به کمک رگرسیون چند متغیره طی بازه‌ی سال های 1389 الی 1395 (بازه‌ی زمانی هفت ساله) انجام پذیرفت. هم‌چنین به روش غربال‌گری داده‌های نمونه‌ی مورد مطالعه، جمع آوری و فرضیه‌های تدوین شده به کمک نرم¬ افزار آماری R مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل داده های گردآوری شده جهت آزمون فرضیه ها در سطح خطای مورد انتظار (پنج درصد) حاکی از آن بود که بین دوره ی (تولد) معرفی یا ظهور در طول چرخه‌ی عمر و اهرم مالی هدف رابطه‌ی معنی داری وجود دارد. بین دوره‌ی رشد در طول چرخه‌ی عمر و اهرم مالی هدف رابطه‌ی معنی داری وجود ندارد. بین دوره ی بلوغ در طول چرخه‌ی عمر و اهرم مالی هدف رابطه‌ی معنی داری وجود ندارد. بر اساس نتایج می توان دریافت که شرکت ها در طول مرحله‌ی (تولد) معرفی نسبت به دوره ی رشد یا بلوغ، با سرعت بیشتری نسبت به اهرم هدف تطبیق می یابند. نتایج حاصل از فرضیه اول پژوهش با نتایج کاسترو و همکاران (2016) همخوانی و در سایر فرضیه ها با نتایج این محققین همخوانی نداشت. واژه‌های کلیدی‌: چرخه‌ی عمر، ساختار سرمایه، اهرم مالی هدف.

کلیدواژه‌ها: چرخه‌ی عمر، ساختار سرمایه، اهرم مالی هدف.

M.A. Thesis:

Target Leverage and Life Cycle

The optimal capital structure is linked to the trade- off theory; because it assumes that the leverage of a firm's target is influenced by competitive forces. The main objective of the paper is to study the relationship between corporate life cycle and financial leverage based on evidence of the capital market. In this paper, however, three stages have been used in the lifecycle, namely emergence, growth and maturity. In this applied paper, a post-event descriptive-correlational approach (based on past and historical data) has been used using financial statements of firms in Tehran Stock Exchange (Statistical Society). Hypotheses testing were carried out by multivariate regression during 2010-2016 (seven years). The data were also collected through a screening method and the hypotheses were analyzed using R statistical software. At the expected error level (%5), the results of the analysis implied that: There is a meaningful relationship between the introductory or emerging phase and the lifecycle and financial leverage. There is no meaningful relationship between the growth cycle during the life cycle and the financial leverage. There is also no meaningful relationship between the maturity period during the life cycle and the financial leverage. Based on the results, it can be seen that companies are introduced at a faster rate than the target leakage during the (birth) stage of the growth or puberty period. The results of the first hypothesis of the study were consistent with the results of Castro et al. (2016) and in other hypotheses, they were not consistent with the results of these researchers.

Keywords: Life Cycle, Capital Structure, Financial Leverage.