دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهرا ملوندی، ۱۳۹۶

تحلیل شروط حاکم بر قردادهای بیع متقابل

معامله بای بک یا بیع متقابل شکلی از تجارت متقابل و یکی از شیوه های تأمین مالی سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که در آن نوعاً عرضه کننده(معمولاً از کشورهای توسعه یافته) تجهیزات و تکنولوژی را عرضه می کند و تعهد به بازخرید محصولات تولیدی ناشی از این تجهیزات و تکنولوژی در ازای بهای آن می کند و یا بهای آن از طریق بازدهی پروژه سرمایه گذاری موضوع قرارداد صورت می گیرد. این معاملات مشتمل بر سه گروه قراردادی است: 1- قرارداد فروش اولیه تجهیزات و تکنولوژی. 2- قرارداد بای بک یا قرارداد مکمل. 3- موافقتنامه تعیین کننده چارچوب بای بک. علی الاصول قراردادها از هم مستقلند ولی از طریق موافقتنامه یا پروتکل به هم مرتبط می شوند. انتخاب این شیوه سرمایه گذاری در ایران معلول محدودیتها و مخاطرات سرمایه گذاری خارجی در ایران است. اوصاف قرارداد بیع متقابل عبارتند از: عقد بودن، لازم بودن، منجز بودن،‌ معوض بودن، ارتباط بین کالاها و تجهیزات صادراتی با کالاهای بازخرید شده و بلندمدت بودن. مهمترین مسأله در معاملات بیع متقابل، توصیف ماهیت حقوقی قراردادی است که در این زمینه منعقد میشود. بیع متقابل با نهادهای حقوقی همچون بیع، معاوضه شرکت، جعاله، مضاربه، اجاره به شرط تملیک و صلح تشابهاتی دارد. اما فی الواقع هیچ یک از این نهادها نیست.

کلیدواژه‌ها: بیع متقابل – تجارت متقابل – قرارداد بای بک – قرارداد اولیه فروش – تجهیزات و تکنولوژی.

M.A. Thesis:

Examining conditions enforced on buyback contracts

Buy Back Agreement or Mutual Bid is a form of mutual trade and one of the methods of financing foreign direct investment.In which a supplier (usually from developed countries) of equipment, technology, and pledges to redeem the products resulting from these equipment and technology in exchange for its price. or the cost of it is paid through the return on the investment project relating to the contract.these deals consist of three contracting parties: 1. contract for original sale of equipment and technology. 2. buy back agreement or additional contract. 3. an agreement that defines the framework of buy back. basically the contracts are independent of one another, but often they are linked by agreement or protocol. the choice of this investment method is due to the constraints and risks of foreign investment in Iran. The terms of the mutual bid contract are: contract, necessity, punctuality, modesty, the relationship between goods and equipment for export with redeemed goods, and long-term. The most important issue in mutual bid contracts, is to describe the contractual nature of the contract in this area. mutual bid has similarities with legal institutions such as sales, company swaps, jhaleh, mudarabah, hire purchase and peace , but in fact, it is actually different from them.

Keywords: Mutualbid - Mutual Trade - Buy Back Agreement - Original Contract for Sale - Equipment and Technolog