دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مریم چشمی، ۱۳۹۶

بررسی رابطه بین کنترل عواطف ، دشواریها در تنظیم هیجان با لغزش شناختی در زوجین در آستانه طلاق در شهرستان سبزوار

چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین کنترل عواطف ، دشواریها در تنظیم هیجان با لغزش شناختی در زوجین در استانه طلاق در شهرستان سبزوار انجام شد. جامعه اماری پژوهش را تمامی زوج های متقاضی طلاق مراجعه کننده به دادگاه خانواده دادگستری شهرستان سبزواردوره شش ماه 1/10/1395 تا 31/3/1396 در سال است نمونه مورد نظر زوج در استانه طلاق بوده اند که به روش نمونه گیری داوطلبانه از بین زوجین متقاضی طلاق انتخاب و شده اند که 359 طلاق توافقی و187 طلاق به در خواست زوجه بوده است.روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. برای گردآوری داده از سه نوع پرسش نامه ، پرسشنامه کنترل عواطف (ACS)، ، پرسشنامه لغزش شناختی ،پرسشنامه تنظیم هیجانی استفاده گردید. و داده ها با استفاده از روش آمار توصیفی (توزیع فراوانی، درصد، نمودار،... ) و آمار استنباطی شامل آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و با کمک نرم افزار16 spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین کنترل عواطف، دشواریها در تنظیم هیجان با لغزش شناختی در زوجین در استانه طلاق در شهرستان سبزوار رابطه معنا داری وجود دارد ( p < 0.05 ) و بر اساس یافته ها کنترل عواطف ، دشواریها در تنظیم هیجان می تواند لغزش شناختی را در زوجین در استانه طلاق در شهرستان سبزوار پیش بینی کنند. واژگان کلیدی: کنترل عواطف، دشواریها در تنظیم هیجان، لغزش شناختی

کلیدواژه‌ها: کنترل عواطف، دشواریها در تنظیم هیجان، لغزش شناختی

M.A. Thesis:

The relation between feeling control and difficulties in regulating the excitement and cognitive fallacies for the couples close to divorce in sabzevar

Abstract The purpose of this study was to investigate the relationship between emotional control and difficulty in regulating emotional cognitive slip in couples at Divestiture Divination Center in Sabzevar. The research community of all couples applying for divorce referring to the Family Court of Justice of Sabzevarorda County for the first six months of 1/10/1395 to 31/13/1396 is the sample of the couple who were in the divorce center. They were voluntarily divorced from the sample Couples who have applied for divorce have been selected and 359 divorces and 187 divorces have been requested by the wife. The research is descriptive of a correlation type. Data were collected from three types of questionnaires, emotional control questionnaire (ACS), Viktor and Klonsky's Think Tank Adjustment Questionnaire, Mirres and Rolin Cognitive Sleep Inventory. Data were analyzed by descriptive statistics (frequency distribution, percentage, graph, ...) and inferential statistics including Pearson correlation test and multiple regression with the help of software spss 16. The results showed that there is a meaningful relationship between emotional control, difficulty in adjustment of emotion and cognitive slip in couples in divorce center in Sabzevar city (p <0.05). Based on the findings, emotional control, difficulties in emotional regulation can lead to cognitive slippage In couples, they are expected to divorce in the city of Sabzevar. Key words: emotional control, difficulties in emotional regulation, cognitive slip

Keywords: emotional control, difficulties in emotional regulation, cognitive slip