دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد افچنگی، ۱۳۹۶

جنسیت مدیران اجرایی ، کارایی سرمایه گذاری و سطح نگهداشت وجه نقد

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه‌ی جنسیت مدیران اجرایی، کارایی سرمایه گذاری و سطح نگهداشت وجه نقد بر اساس شواهد بازار سرمایه می باشد. در این پژوهش کاربردی با رویکرد توصیفی- همبستگی از نوع پس رویدادی (مبتنی بر اطلاعات گذشته و تاریخی) با استفاده از صورت‌های مالی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران (جامعه آماری) تحلیل آزمون فرضیه‌ها به کمک داده های تابلویی (پانل دیتا) طی بازه سال های 1388 الی 1394 (بازه زمانی هفت ساله) انجام پذیرفت. هم‌چنین به روش غربال‌گری داده‌های نمونه‌ی مورد مطالعه، جمع آوری و فرضیه‌های تدوین شده به کمک نرم¬ افزار آماری R مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل داده های گردآوری شده به کمک رگرسیون‌های چند متغیره در سطح خطای مورد انتظار (پنج درصد) حاکی از آن بود که بین وجود جنسیت زن در مدیران اجرایی و سطح نگهداشت وجه نقد رابطه‌ی معنی داری وجود ندارد. همچنین بین وجود جنسیت زن در مدیران اجرایی و کارایی سرمایه گذاری رابطه‌ی معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: جنسیت مدیران اجرایی، کارایی سرمایه گذاری، سطح نگهداشت وجه نقد

M.A. Thesis:

CEO gender, level of over-investment and corporate cash holdings

Abstract The main objective of this study was to investigate the relationship between CEOs gender, level of over-investment and cash holdings based on the evidence of capital market. In this applied research with descriptive and correlational approach from ex post facto type(based on the past and historical information) using the financial statements of listed companies in Tehran Stock Exchange (statistical population), analysis of testing hypotheses was conducted using panel data during the period 2009 to 2015 (a period of seven years). Also information of selected sample was gathered by systematic deletion sampling method and formulated hypotheses were tested with the help of statistical software R& Stata.Results of data analysis collected using multivariate regressions at expected error level (five percent) indicated thatthere is a significant relationship between the presence of women among CEOs and cash holdings. There is a significant relationship between the presence of women among CEOs and level of over-investment.

Keywords: CEO gender - Level of over-investment - Cash holdings