دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ازاده بروجردی، ۱۳۹۵

اثر روش و مقدار مصرف پتاسیم بر عمکرد و اجزای عملکرد آفتابکردان در شرایط شور

پتاسیم نقش اساسی در کاهش اثرات تنش شوری در گیاهان زراعی دارد. به منظور بررسی اثر مقدار و روش مصرف پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد افتابگردان در شرایط شور، آزمایشی به صورت طرح اسپلیت پلات در قالب بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی منابع طبیعی شهرستان سبزوار در سال 1393 انجام شد. فاکتورهای موردبررسی عبارت بودند از مقدار مصرف 100 و 150 کیلوگرم در هکتار (از منبع کودی سولوپتاس%50k2O,%18S)) و نحوه مصرف در پنج سطح: 100 درصد در هنگام کاشت، 75 درصد در هنگام کاشت+ 25 درصد در مرحله رویشی، 50 درصد در هنگام کاشت+ 50 درصد در مرحله رویشی، 50 درصد در هنگام کاشت+ 25 درصد در مرحله رویشی + 25 درصد در مرحله گلدهی و کنترل. نتایج نشان داد مصرف 150 کیلوگرم پتاسیم سبب افزایش ارتفاع گیاه، قطر طبق، تعداد انه در طبق، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی شد. مصرف پتاسیم به صورت 100 درصد در هنگام کاشت سبب تولید بیشترین مقدار صفات مورد بررسی شد که اختلاف آماری معنی داری با مصرف پتاسیم به صورت 75 درصد در هنگام کاشت+ 25 درصد در مرحله رویشی نداشت. در هر دو سطح پتاسیم مصرف به صورت 100 درصد هنگام کاشت بالاترین عملکرد دانه را تولید کرد. در مجموع در شرایط شور استفاده از 150 کیلوگرم در هکتار پتاسیم از منبع سولوپتاس به صورت کامل در زمان کاشت جهت حصول بالاترین عملکرد دانه توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها: افتابگردان، روش مصرف، میزان پتاسیم، شوری

M.A. Thesis:

The effect of rate and application method of potassium on yield and yield components of Sunflower in saline condition

Potassium (K) plays an essential role in reducing the effects of salt stress in plants. Yield and yield components response of Sunflower to rate and application method of Potassium under saline condition was studied as out as split plot design based on randomized complete block design with three replications in Sabzevar Agriculture and Natural Resources Research center in 2015. Factors were: K rate (100 and 150 kg ha-1 K20 (Solopotash form(50% k20 and 18% S)) as the main plot and application method (100% at planting, 75% at planting +25% at vegetative stage, 50% at planting +50% at vegetative stage, 50% at planting+25% at vegetative stage+ 25% at flowering stage and control). Increasing of K level to 150 kg.ha-1 increased plant height, head diameter, seed per head, 100 kernel weight, seed yield and biological yield. K application as 100% in planting date had plant height, head diameter, seed per head, 100 kernel weight, seed yield and biological yield which didn’t significant difference with 75% at planting +25% at vegetative stage. The results obtained here suggest that 150 kg.ha-1 application (as Solopotash form) in planting date.

Keywords: Application method, Potassium rate, Salinity stress, Sunflower