دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: جعفر فریدی، ۱۳۹۵

بررسی مبحث ولایت در فقه اسلامی

ولایت یکی از ارکان اصلی و آموزه های اساسی دین مبین اسلام بلکه به تعبیر، دقیق تر، اصلی ترین و اساسی ترین آموزه ی آن است. مسأله ولایت ، اهمیت فوق العاده و ویژه ای دارد. ولایت رکن رکین دین و پایه و ستون و اصل و اساس اسلام عزیز است. اسلام گستردگی و وسعت شگفت انگیزی دارد که همه ی عرصه ها و ابعاد و شئون زندگی را در بر می گیرد، حکومت، سیاست، اخلاق، اجتماع، فرد، اقتصاد، مدیریت، خانواده، جهان بینی و ... همه در اسلام نهفته است و آن که دین را آنگونه که هست می فهمد و هرگز گرفتار خطا در فهم نمی شود و نیز دین را در همه ی سطوح زندگی جاری و سیار می سازد ولایت است. با توجه به همین اهمیتی که مسئله ی ولایت در اسلام دارد ، مذاهب مختلف اسلامی توجه ویژه ای به این مسئله داشته اند. شیعه اصل ولایت را در بعد عقیدتی و سیاسی رکن رکین اسلام می داند که هیچگونه اعوجایی را در آن جایز نمی شمرد ، همچنین در بعد احکام نقش ولایت را در ابواب مختلفی مثل نکاح، قصاص، ارث، از مسائل اساسی می داند .البته مذاهب اهل سنت در بعد عقیدتی و سیاسی کمتر به این مسئله توجه دارند ولی در بعد احکام ، همانند شیعه توجه زیادی به آن دارند .لذا بررسی تطبیقی این مسئله می تواند زمینه های وحدت و کمرنگ کردن اختلافات را در پی داشته باشد . بر همین اساس ما در این رساله بیشتر به مسئله ی ولایت در بعد احکام می پردازیم.

کلیدواژه‌ها: ولایت ،اهل بیت ( ع)، سرپرستی ، بررسی فقه

M.A. Thesis:

A com Parative study of the province in Islamic jurisprudence

Province, one of the main pillars of the fundamental teachings of Islam but to speak, more precisely, it is the most original and most basic doctrine. Guardianship, and special importance. A fundamental pillar province religion and basic and pillar and foundation dear Islam. Due to the importance of the issue of guardianship in Islam, the Islamic sects have paid special attention to this issue. Shiite province in the ideological and political principle of fundamental pillar of Islam knows that it will not accept any Avjayy, as well as in the laws of the province in different fields such as marriage, death, inheritance, knows the course Religions of the underlying issues Accordingly, in this paper we will look further into the issue of provinces in the sentences.

Keywords: Province, Ahl al-Bayt (AS), administrative law review