دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محبوبه روشنی، ۱۳۹۵

استخراج عصاره برگ شنگ (Tragopogon graminifolius) و بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و پایداری آن بر روغن سویا در طی نگه داری

اکسیداسیون روغن‌ها علاوه بر تغییر ویژگی های ارگانولپتیکی ماده غذایی، ارزش غذایی و عمر نگهداری روغن‌ها را کاهش می‌دهد و به دلیل تولید ترکیبات نامطلوب در روغن برای سلامتی مصرف کنندگان تاثیر سوئی دارند. برای جلوگیری از اکسیداسیون روش‌های متعددی وجود دارد که یکی از این موارد افزودن موادی به نام آنتی‌اکسیدان است. در این تحقیق ابتدا عصاره‌گیری از برگ شنگ انجام گرفته و ترکیبات فنولیک و آنتی اکسیدانی موجود در عصاره تعیین گردیده و سپس عصاره در غلظت های ppm 100،200،400و800 به روغن سویا بدون آنتی اکسیدان اضافه شده و سپس نمونه های روغن سویا فرموله شده با این آنتی اکسیدان طبیعی تحت شرایط دمایی 65 درجه سانتی گراد طی 3 روز ذخیره سازی از نظر پایداری اکسایشی توسط پارامتر های عدد پراکسید، شاخص تیوباربیوتیک اسید، اندیس اسیدی با نمونه روغن سویا حاویppm 200 آنتی اکسیدان سنتزی (BHT )و نمونه شاهد مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد غلظتppm 800 عصاره برگ شنگ در پایداری روغن سویا طی مدت زمان نگهداری موثرتر از آنتی اکسیدان سنتزی (BHT ) و غلظتppm 400 عصاره شنگ عمل نموده است که به دلیل مقادیر بالاتر ترکیبات فنولی و آنتی اکسیدان موجود درغلظتppm 800 عصاره شنگ نسبت به سایر غلظت‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها: عصاره برگ شنگ، روغن سویا، سنتزی، ترکیبات آنتی اکسیدانی

M.A. Thesis:

ExtractionTragopogon graminifolius leaf and Study of The Antioxidant Effect and Stability on Soybean oil in Storage

In addition to changing oil oxidation organoleptic characteristics of food, nutritional value and shelf-life and reduced oil production due to unfavorable compounds in oil health consumers have a negative impact. There are several ways to prevent oxidation of these additives called antioxidants. In this study, the extraction of phenolic compounds and antioxidant Tragopogon graminifolius leaf was determined in extracts and then extract 4 ppm 100,200,400,800 concentration in soybean oil samples without added antioxidants and samples of soybean oil formulated with the natural antioxidant under temperatures of 65 ° C within 3 days of storage in terms of oxidative stability by parameter peroxide value, TBARS index, acid value of soybean oil ppm 200 containing synthetic antioxidant (BHT) were compared with a control sample results showed that the concentration of ppm 800 extracts Tragopogon graminifolius leaf the stabilization of soybean oil over a period of time effective maintenance of (BHT) and concentration in ppm 400 extracts acted Tragopogon graminifolius leaf due to higher levels of phenolic compounds and antioxidant concentrations less than Extract is an extract concentration of ppm 800.

Keywords: Tragopogon graminifolius leaf extract, soybean oil, kinetics, antioxidant compounds