دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: لیلا داوطلب ثانی، ۱۳۹۵

استخراج عصاره گل همیشه بهار و بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و پایدارکنندگی آن در روغن سویادر طی نگهداری

گیاهان دارویی منابع طبیعی ارزشمندی هستندکه امروزه موردتوجه کشورهای پیشرفته جهان قرارگرفته وبه عنوان مواداولیه جهت تبدیل به داروهای بی خطربرای انسان تلقی می شوند. آنتی اکسیدان‌هاترکیباتی هستندکه به طورمؤثرازواکنش رادیکال آزاد اکسیژن جلوگیری کرده ومنجربه کاهش آسیب ویامرگ سلولی،بیماری‌های قلبی وعروقی وسرطان‌هامیشوند.نقش واثرات سودمندآنتی اکسیدان‌هادرمقابل بسیاری ازبیماری‌های انسانی وفسادموادغذایی که ناشی ازفساداکسایشی می‌باشد.درسالهای اخیرتوجهات زیادی رابه خودجلب کرده است.در این تحقیق ابتدا عصاره گیری از گل همیشه بهار انجام گرفته و ترکیبات فنولیک و آنتی اکسیدانی موجود در عصاره تعیین گردیده و سپس عصاره در 4غلظت ppm 100،200،400،800به نمونه روغن سویا بدون آنتی اکسیدان اضافه شده و سپس نمونه‌های روغن سویا فرموله شده با این آنتی اکسیدان طبیعی تحت شرایط دمایی 65 درجه سانتی گراد طی 3 روز ذخیره سازی از نظر پایداری اکسایشی توسط پارامتر‌های عدد پراکسید، شاخص تیوباربیوتیک اسید، عدد اسیدی با نمونه روغن سویا حاوی ppm 200 آنتی اکسیدان سنتتیک (BHT )و نمونه شاهدمورد مقایسه قرار گرفتند که نتایج نشان داد غلظت ppm 800 عصاره گل همیشه بهاردر پایدارسازی روغن سویا طی مدت زمان نگهداری موثرتر از (BHT )و غلظت ppm 400عصاره گل همیشه بهارعمل نموده است که به دلیل مقادیر بالاتر ترکیبات فنولیک و آنتی اکسیدان موجود درغلظت ppm 800عصاره نسبت به غلظت‌های کمتر عصاره می‌باشد.

کلیدواژه‌ها: گل همیشه بهار ، روغن سویا، سنتیک، ترکیبات آنتی اکسیدان

M.A. Thesis:

Extraction calendula persica flower and study of the antioxidant effect and stability on soybean oil in storage

Medicinal plants are valuable natural resources that developed countries pay special attention to them and are considered as raw material for conversing to useful medications for human beings. Antioxidants are compounds that prevent reaction of oxygen free radical effectively and reduce cell loss and death, cardiovascular diseases and cancers. In recent years, the role and useful effects of antioxidants against human diseases and spoil of food materials resulting from oxidation decay have attracted special attention. In this research ,at the first, marigold was extracted and its antioxidant and phenolic compounds were determined and then the extract in four concentrations( 100,200,400,800 ppm) added to soybean oil samples without antioxidant and samples of soybean oil formulated with this natural antioxidant under temperature of 65 ° C during 3 days storage were compared in terms of oxidative stability by peroxide value, tubarbutic acid index ,acidic value with soybean oil containing of 200 ppm synthetic antioxidant (BHT) and control sample, the results showed that the 800ppm concentration of marigold extract is more effective than(BHT) and 400 ppm concentration of marigold extract in stabilization of soybean oil during storage time because of higher contents of present antioxidants and phenolic compounds in 800 ppm concentration of extract than less concentrations of extract .

Keywords: Marigold, Soybean oil, synthetic, Antioxidant Compounds