دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: هادی زمندی، ۱۳۹۵

نوع و ساختار بدهی٫ فرصت رشد٫ سیاست سرمایه گذاری و سطح نگه داشت وجه نقد

استراتژی نگهداری وجه نقد یک شرکت در تعیین سرنوشت و آینده آن مهم است. وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است که در اتخاذ بسیاری از تصمیمات مالی و جریان‌های نقدی نقشی محوری دارد. بررسی رابطه نوع و ساختار بدهی، فرصت رشد، سیاست سرمایه‌‌گذاری و سطح نگهداشت وجه نقد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هدف تحقیق حاضر می باشد که به منظور انجام آن شش فرضیه در نظرگرفته شد تا مشخص شود که آیا بین نوع بدهی، ساختار سررسید بدهی، نسبت کیوتوبین، اندازه و عمر شرکت و سیاست سرمایه‌‌گذاری با سطح نگهداشت وجه نقد رابطه معناداری وجود دارد؟ با توجه به فرضیات و قلمرو مکانی(که شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد) و زمانی(سال 1390-1394)، اطلاعات با استفاده از داده های موجود در نرم افزار ره آورد نوین و بررسی گزارش ها و¬ صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق مراجعه به وبگاه رسمی بورس اوراق بهادار تهران جمع‌آوری شد. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از این است که بین نوع بدهی، نسبت کیوتوبین و عمر شرکت با سطح نگهداشت وجه نقد رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: سطح نگهداشت وجه نقد، نوع بدهی، ساختار بدهی، فرصت رشد

M.A. Thesis:

The type and structure of the debt, the value of the investment policy and the level of cash held

maintenance strategy cash in a firm determination and its future is important. important sources of cash vital economic per unit in the adoption of many financial decisions and cash flows has a pivotal role . The aim of this study is to investigate the relationship between The type and structure of debt, opportunity for growth, Investment policy and Cash holdings of listed companies in Tehran Stock Exchange. In order to meet the aim of this study, six hypotheses were created to determine; is there a significant relationship between The type of debt, debt maturing, qtobin, the size and life company and Investment policy with Cash holdings? With regard to the assumptions and spatial domain (which includes the listed companies on the Stock Exchange of Tehran) and time (in 2011-2015). Data were collected through the existing information contained in the Rahavard Novin software and investigating reports and the financial statements of listed companies in Tehran Stock Exchange by visiting the official website of Tehran Stock Exchange. The results suggest that there is a significant relationship between returns on investment and dividend as well as between the value of the company and dividend. However there is no significant relationship between The type of debt, debt maturing, qtobin, the size and life company and Investment policy with Cash holdings.

Keywords: Cash holdings, The type of debt, debt maturing, opportunity for growth