دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مجید بروجردی، ۱۳۹۵

سرمایه گذاران نهادی فعال و منفعل و بازده غیر عادی سهام

سرمایه‌گذاران نهادی به دلیل در اختیار داشتن حجم بالایی از سهام در هر زمانی نقش به سزایی در عملکرد بازارهای سرمایه، شرکت‌ها و اقتصاد دارند.این سرمایه‌گذاران با کنترلی که بر سهام شرکت‌ها دارند نقش مهمی را در قیمت و بازده سهام شرکت‌ها ایفا می‌کنند لذا ما در این پژوهش رابطه ی سرمایه‌گذاران نهادی را با بازده غیرعادی سهام بررسی کردیم. بر این اساس تعداد 95 شرکت در بازه ی زمانی 1390 تا 1394 در بورس اوراق بهادار بررسی گردید. تجزیه و تحلیل فرضیه ها با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا و ترکیبی نشان داد که سرمایه‌گذاران نهادی و سرمایه‌گذاران نهادی فعال اثر مثبت و معناداری بر بازده غیرعادی سهام دارند، وسرمایه‌گذاران نهادی منفعل اثر معناداری بر بازده غیرعادی سهام نداشته ضمنا تمام متغیرهای کنترلی (شامل اندازه ی شرکت، سن شرکت،ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت، بازده سالانه سهام شرکت وگردش سهام)،رابطه ی معناداری بر بازده غیرعادی سهام دارند.

کلیدواژه‌ها: سرمایه‌گذاران نهادی، سرمایه‌گذاران نهادی فعال، سرمایه‌گذاران نهادی منفعل،بازده سهام، بازده واقعی،باز

M.A. Thesis:

Active and passive institutional investors and abnormal stock returns.

Institutional investors play a significant role at any time in the functioning of capital markets, companies and economy due to having a high volume of stocks. These investors have an important role in stock price and stock returns of companies through their control over the corporate shares. Thus, this study investigated the relationship between institutional investors and abnormal stock returns. Accordingly, 95 companies were examined in the period from 2011 to 2015 in the Stock Exchange. The hypotheses were analyzed using panel data and combined regression methods and the obtained results demonstrated that active institutional investors make a significant positive impact on abnormal stock returns. But passive institutional investors do not significantly influence abnormal stock returns. Further, institutional investors have a significant positive effect on abnormal stock returns.

Keywords: Institutional investors، Institutional investors active، Passive institutional investors، Stock retu