دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

رساله‌ی دکتری: محمدمهدی ترابی خواه جهرمی، ۱۳۹۵

مقایسه نوگرایی در فرم و محتوای شعر دهه پنجاه و شصت

رساله حاضر، با هدف نشان دادن جریان‌شناسی شعر دهه¬ی پنجاه و شصت خورشیدی فراهم آمده است. این پژوهش سعی بر آن دارد که مهم‌ترین رویکردهای شعری این دو دهه را در حیطه‌ی شعر کلاسیک (قالب‌های سنتی) و شعر نو در انحاء گوناگونش باز نماید. در ابتدا با بیان مبانی نظری تحقیق، تلاش شده تا واژه‌های کلیدی این پژوهش بررسی و مورد تبیین و واکاوی قرار گیرد. هدف از این فصل آشنایی خواننده با کلیات پژوهش و رهیافت به معانی چندگانه‌ی واژگانی است. در فصل بعد که شامل مباحث متعددی در حیطه‌ی زبان‌شناسی و ویژگی‌های زبانی، محتوایی و موسیقایی است، نویسنده تلاش دارد تا گونه‌های نوآوری را در اشکال مختلف فرم و محتوا نشان داده و پس از آوردن نمونه‌هایی از شاعران شهره و کمتر مشهور به بیان مقایسه‌ی آن نوآوری‌ها و نوآفرینی‌ها بپردازد. گاه جلوه‌ای از نوآوری، مورد توجه شاعران قرار گرفته، گاه آن را پرورش داده و گاه بالعکس این روند، در دهه‌های بعد دیده شده است. در فصل دوم این پژوهش، به¬سان فصل پیشین همان مباحث زیباشناسانه فرم و محتوا در شعر شاعران نوپرداز مورد بررسی قرار گرفته، نمونه‌هایی از نوآوری و نوآفرینی شاعران بازگو شده و سپس به مقایسه جلوه‌های آفرینش کلام پرداخته شده است. نویسنده با این هدف که هنرمندان در لحظه خلق آثار هنری به حرکت آن توجهی نداشته و برای این¬که هنر را در هزار سال بعد در منزل¬گاه خاصی مشاهده کنند برنامه‌ریزی نمی‌¬کنند، سعی دارد تا جریان‌های پدید آمده در این دو دهه را واکاوی و نوآوری‌های مشاهده شده در راستای اهداف طرح را بازگو نماید.

کلیدواژه‌ها: نوگرایی، فرم، محتوا، قالب‌های شعری، شاعران کلاسیک‌سرا، شاعران نوپرداز

Ph.D. Dissertation:

The comparison between from innovation and poetry in ۵۰ and ۶۰ decade

The aim of this dissertation is to present mainstreaming of 50th and 60th poetry. This research try to represent the most important approaches of these two decade poetry in classic poem and innovative poem. At first by expression of theoretical foundation of research, it had been tried to identify and analysis the key words. The aim of this chapter is to introduce the main basses of the research and also get approach to multiple meaning of the words. In the next chapter, which contain several issues of linguistics and language, content and musical feature, the author is trying to represent innovation spices in form and content, and with expression samples of famous poet and obscure poet will compare those innovations and remarking. Sometimes the effects of innovation were considered by poet, sometimes nurtured and often seen in opposite direction of this process in the next decades. In the second chapter of this research, like previous one, aesthetics aspect of form and content in the poetry of innovative poet, had been studied, several sample of poet innovation and remarking had been recount and then it been paid to the comparison of the speech innovation effects. The author with this aim that when artist create a artistic artificial do not pay attention to it process and do not plan for it, is trying to analysis the doctrine which created in these two decades and recount the observed innovations due to research aim.

Keywords: modernism, form, content, poetry formats, classic poet, innovative poet.