دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهدی مهرارا، ۱۳۹۵

اظهارنظر حسابرس و پایداری سود شرکت ها

هدف از این تحقیق بررسی رابطه¬ی بین اظهارنظر حسابرس و پایداری سود شرکت¬ها است. به منظور آزمون فرضیه¬ها از مدل رگرسیونی چندمتغیره و داده‌های تابلویی استفاده شده است. دوره¬ی زمانی این تحقیق سا¬ل¬های 1389 تا 1393 را دربرمی‌گیرد. نمونه¬ی مورد بررسی شامل 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 510 مشاهده¬ی شرکت -سال می¬باشد. بر اساس نتایج پژوهش و آزمون¬های آماری در سطح خطای 5 درصد می¬توان گفت اظهارنظر تعدیل شده اثر منفی و معناداری با پایداری سود دارد؛ در نتیجه دریافت اظهارنظر تعدیل¬شده، پایداری سود را کاهش می‌دهد و پایداری سود در شرکت¬هایی که اظهارنظر تعدیل¬شده دریافت می‌نمایند کمتر از شرکت¬هایی است که اظهارنظر مقبول دریافت می¬کنند. با توجه به این¬که پایداری سود در شرکت‌هایی که اظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر دریافت می‌نمایند کمتر از شرکت‌هایی که اظهارنظر مشروط ارائه داده¬اند، نیست فرضیه¬ی دوم تأئید نمی-شود.

کلیدواژه‌ها: اظهارنظر حسابرس، پایداری سود، اظهارنظر تعدیل‌شده، اظهارنظر مقبول، اظهارنظر مردود، عدم اظهارنظر، اظها

M.A. Thesis:

Audit Opinions and Earnings Persistence

Abstract: The purpose of this study is to study the relation between auditor’s opinion and the stability of company’s profits. To test the hypothesis, multivariate regression model and panel data have been used. This study’s duration includes years 1389 to 1393. The studied samples include 102 companies accepted in Tehran’s Stock Exchange and 510 company- year observations. According to the research results and statistics tests with a 5 percent error possibility it can be said that the adjusted opinion has a negative significant with the profit stability. As a result the adjusted comment, decreases the profit stability and there is less profit stability in companies which receive adjusted opinions than those which receive accepted opinions. As profit stability in companies that receive adverse or no opinion is less than companies which have presented qualified opinions, the second hypothesis is not supported.

Keywords: Auditor’s opinion, Profit Stability, Audit Adjustment, Accepted opinion, Unqualified Opinion, Qualif