دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهدیه کریمی، ۱۳۹۵

اهرم مالی ، نقدینگی عملیاتی و اثر ترکیبی این دو بر عملکرد شرکت

یکی از عمده ترین انگیزه های سرمایه گذاران جهت ورود به بازار سرمایه، کسب بازده مناسب و در نهایت افزایش ثروت است. عملکرد شرکت، عامل مهمی در تغییر ارزش بازار سهام، در نتیجه تغییر ثروت سهامداران است. پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین اهرم مالی، نقدینگی عملیاتی و اثر ترکیبی این دو بر عملکرد شرکتها می باشد. برای بیان نقدینگی عملیاتی از معیارهای چزخه ی تبدیل وجه نقد، حاشیه وجه نقد عملیاتی و نسبت جاری و نیز برای ارزیابی عملکرد از نرخ بازده دارایی ها استفاده شده است. نمونه مورد بررسی مشتمل بر 100 شرکت طی یک دوره زمانی 5 ساله، (1394-1390) بوده است. بر اساس نتایج پژوهش و آزمون های آماری در سطح خطای 5 درصد میتوان گفت که بین اهرم مالی با چرخه تبدیل وجه نقد و نیز اثر ترکیبی این دو با عملکرد شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین اهرم مالی با نسبت جاری و حاشیه وجه نقد عملیاتی رابطه معناداری وجود دارد. اما بین اثر ترکیبی اهرم مالی با نسبت جاری و حاشیه وجه نقد عملیاتی با عملکرد شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: اهرم مالی، عملکرد، چرخه تبدیل وجه نقد، نسبت جاری، حاشیه وجه نقد عملیاتی، سن شرکت، رشد فروش، جریان نق

M.A. Thesis:

financial leverage٫ operating liquidity and combined effect of these two on performance companies

One of the main incentives for investors to enter the capital market, business efficiency and ultimately increase wealth. Performance is an important factor in the stock market value, thus changing the shareholder wealth. The present study sought to examine the relationship between financial leverage, liquidity, operational and performance combined effect of these two companies. To represent operating measures the cash conversion cycle, operating cash flow margin and current ratio is used to evaluate the performance of the rate of return on assets. The sample consisted of 100 participants over a period of 5 years, (2011-2015) was. Based on the results of research and statistics at the 5% level we can say that Between financial leverage cash conversion cycle and the combined effect of these two there is a significant relationship with firm performance. The financial leverage ratio between operating cash flow and margins are significant. But the combined effect of financial leverage with a ratio of operating cash flow and margins there is no significant relationship with firm performance.

Keywords: : Financial leverage, Performance, Cash Conversion Cycle, Current Ratio, Operating Cash Flow Margin,