دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حامد رضابخش، ۱۳۹۶

تصدی حسابرس، چرخش حسابرس و مدیریت سود

مطالعات گذشته در خصوص وقوع مدیریت سود مبین این امر است که شرکت¬ها از دو روش مدیریت سود واقعی و نیز مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی جهت دستکاری سود استفاده می¬نمایند. شیوه¬های مختلف مدیریت سود منجر به افشای اطلاعات خلاف واقع شده و به همین دلیل اطلاعات واقعی شرکت¬ها ارائه نمی¬گردد. همچنین، سازمان بورس در سال 1386، دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد بورس را تصویب نمود که هدف آن بهبود کیفیت گزارشگری مالی عنوان شده¬است. مطابق با این دستورالعمل، دوره تصدی حسابرس محدود و تغییر حسابرسان در بازه‌های زمانی حداکثر 4 ساله الزامی شده¬است. با توجه به نقطه نظرات مختلف در خصوص تاثیر دوره تصدی و تغییر الزامی حسابرسان بر مدیریت سود، این پژوهش به بررسی تاثیر چرخش اجباری و دوره تصدی حسابرس بر گونه¬های مختلف مدیریت سود پرداخته است. تحقیق حاضرازنوع کاربردی بوده واطلاعات موردنیاز نیز از صورت¬های مالی شرکت¬های بورسی استخراج شده¬است. با استفاده از نمونه 135 شرکت بورسی در طی بازه زمانی 88-94 نتایج تحقیق مبین این موضوع است که با افزایش دوره تصدی حسابرس، مدیریت سود (مدیریت حسابداری و واقعی سود) کاهش می¬یابد که از نظر آماری از معنی داری لازم برخوردار نمی باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان می¬دهد با وقوع تغییر الزامی حسابرسان، مدیریت سود حسابداری و مدیریت واقعی سود افزایش می¬یابد.

کلیدواژه‌ها: چرخش اجباری حسابرس، مدیریت سود واقعی، مدیریت حسابداری سود، کیفیت حسابرسی

M.A. Thesis:

Audit tenure٫ audit rotation and earnings management

Previous studies on the occurrence of earnings management it shows that companies are used two methods actual earnings management and accrual-based earnings management to manipulate earnings. Different earnings management practices lead to the disclosure of false information and therefore does not provide actual data firms. Also, the stock exchange in 2007, Approved the audit firm instructions to exchange trusted Which aims to designated improve the quality of financial reporting. In accordance with this instruction, Auditor tenure limit is required change the auditors at intervals up to 4 years. According to different points of view about the impact of tenure on earnings management and change auditing requirements, this study examines the impact of mandatory rotation of auditor tenure and earnings management is a different species. The present research is applied and the required information has been extracted from the financial statements of listed companies. Using the sample of 135-stock company during the period 2009-2015. Results shows that auditor tenure increases, earnings management (management accounting and real profits) decrease that opinion statistically significant of the does not have. The results also show With the change auditing requirements,increase accounting earnings management and actual earnings management.

Keywords: Mandatory rotation of auditors, Actual earnings management, accounting earnings management, audit qu