دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمدرضا امیر خانی، ۱۳۹۵

بهینه سازی چند هدفه سیستم هایبرید بادی - خورشیدی - دیزل با در نظر گرفتن دسترس پذیری تجهیزات با استفاده از الگوریتم گرگ خاکستری

در این پایان نامه، بهینه¬سازی چندهدفه سیستم هایبرید انرژی بادی-خورشیدی-دیزل با ذخیره باتری با هدف کمینه سازی هزینه های سالیانه سیستم و در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و میزان آلودگی CO2 مورد مطالعه قرار گرفته است. هزینه های سیستم شامل هزینه های خرید و نصب تجهیزات، نگهداری و تعویض بوده و قابلیت اطمینان به صورت میزان احتمال عدم تامین بار سیستم درنظر گرفته شده است. در این مطالعه برای حل مساله بهینه سازی از روش جدیدی تحت عنوان الگوریتم گرگ خاکستری ( GWO) بهره برده شده است. هدف بهینه سازی، تعیین متغیرهای تصمیم گیری شامل ظرفیت بهینه پنل های خورشیدی، توربین های بادی، باتری ها و تعداد دیزل بوده که در نتیجه آن هزینه های سیستم تحت قیود بهره برداری سیستم مینیمم شود. در این مطالعه جهت راستی آزمایی روش GWO، نتایج حاصل ان با نتایج بدست آمده از روش اجتماع ذرات ( PSO) مقایسه شده است. نتایج نشان داده است که روش GWO دارای قابلیت بهتری در بهینه سازی مساله نسبت به روش PSO با سرعت همگرایی بالاتر در دستیابی به هزینه کمتر سیستم هایبرید بوده است. همچینن در این مطالعه اثر برخی از عوامل تاثیرگذار فنی شامل دسترس پذیری واحدهای خورشیدی و بادی، تغییرات راندمان اینورتر و تقاضای بار بر روی بهینه¬سازی سیستم مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها: سیستم هایبرید، بهینه سازی، دسترس پذیری، الگوریتم گرگ خاکستری

M.A. Thesis:

Multi-Objective Optimization of Hybrid Wind-Solar-Diesel System Considering Component Availability Using Grey Wolf Optimizer Algorithm

In this thesis, multi-objective optimization of hybrid wind-solar-diesel system with battery storage to minimize the annual cost of the system and taking into account the reliability and the amount of CO2 pollution is studied. System cost includes the cost of purchase and installation of equipment, maintenance and replacement and reliability for the possibility of power supply system is considered. In this study a new method known as algorithms for optimization problem of the gray wolf (GWO) is used. The optimization objective was to determine the optimal capacity of decision variables, including solar panels, wind turbines, batteries and diesel, which results in system cost to be minimized under the constraints of the system operators. The verification method for GWO, the results with theresults obtained using particle swarm (PSO) werecompared. Results have shown that GWO method has bettercapability to optimize the convergence speed higher than the PSO is to achieve a lower cost hybrid systems. Also back in the effect of some of the factors of the availability of solar and wind, changes the efficiency of the inverter and the load demand on the optimization of the system is evaluated

Keywords: Hybrid systems, optimization, availability, algorithms gray wolf