دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مرتضی عظیمی نژاد، ۱۳۹۵

بررسی مبانی فقهی ضرورت های پزشکی

در دین اسلام ، به علم پزشکی اهمیت بسیار داده شده و پس از علم حلال و حرام ، یعنی علم فقه ، از شریف ترین علم ها به شمار آمده و در حدیث شریف «علم ابدان» در کنار علم ادیان قرار گرفته است ؛ چه آنکه اگر تن سالم نباشد نمی تواند درباره مبدأ جهان بیندیشد و او را ستایش و پرستش کند.امروزه همگام با گسترش حوزه دانش بشری و ظهور دستاوردهای نو در قلمرو علوم تجربی مسائل و موضوعات پیچیده فقهی و حقوقی نیز پدید آمده که ظاهرا در وضعیت معمولی مخالف فقه و شرع مقدس می باشد و از آن جا که فقه جواهری پویا هست باید راه حل های مناسب خویش را در موارد اضطراری ارائه دهد. فقها امامیه با برخورداری از اصل «اجتهاد» توانایی رویارویی با مسائل نو پیدا و ارائه بهترین راه حل ها را داراست. در پژوهش پیش رو که مبانی فقهی ضرورتهای پزشکی نام دارد سعی شده که اولا به مصادیق ضرورت های پزشکی در عصر حاضر مانند تلقیح، تغییر جنسیت، سقط جنین، نگاه برای مداوا و ...بپردازد. ثانیا با عنایت به آیات و روایات ، اصول و قواعد فقهی و فتاوا واستفتائات برخی از مراجع تقلید پرداخته شود و درباره آثار و بایدها و نبایدهای آن از منظر فقه به بحث می پردازد.

کلیدواژه‌ها: مبانی فقهی– ضرورت پزشکی– ضمان– تغییر جنسیت – سقط جنین – تلقیح – تشریح دندان

M.A. Thesis:

Legal foundations of medical necessity review

In Islam, it is important to medical science and the science of halal and haram, the science of jurisprudence, science is considered the most noble and honorable tradition "of bodies" alongside science is religion; what, if Since the holy law and jurisprudence is dynamic Jewel must offer appropriate solutions themselves in case of emergency. Jurists With the principle of "ijtihad" ability to deal with new issues and provide the best solution is found. Secondly, with regard to the verses and traditions, principles and legal rules and fatwas from clerics to be paid Vastftayat some dos and don'ts about the works and discusses jurisprudence

Keywords: jurisprudence principles of medical necessity Zman- transgender-abortion-Vaccination-Dental Anatomy