دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اعظم خورسندی نژاد بهار، ۱۳۹۶

تنوع شرکتی، سرمایه گذاران نهادی و کیفیت کنترل داخلی

شرکت های مختلف سیاست ها و روشهای متفاوتی در رابطه با مواردی همچون چیدمان ساختار سازمانی، نحوه اجرای عملیات، ارزیابی وضعیت و عملکرد سازمان و گزارشگری مالی و مدیریتی در راستای نیل به اهدافشان دارند. که روشهای اجرای این سیاست ها، ساختار کنترل داخلی هر شرکتی را تشکیل می دهد. این تحقیق به رابطه ی تنوع شرکتی،سرمایه گذاری نهادی و کیفیت کنترل داخلی پرداخته است. متغیرهای مستقل در این تحقیق تنوع شرکتی، سرمایه گذاران نهادی و دوگانگی هیات مدیره و متغیروابسته، کیفیت کنترل داخلی است. برای گردآوری داده‌ها، اطلاعات 112 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1391 الی 1395 (560 سال - شرکت) مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. داده‌ها پس از استخراج از بانک‌های اطلاعاتی، ابتدا توسط نرم‌افزار اکسل پردازش ‌شده و سپس با استفاده از نرم‌افزار ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق، بیانگر آن است. بین تنوع شرکتی و کیفیت کنترل داخلی رابطه ی معکوس و معناداری وجود دارد. بین سرمایه گذاران نهادی و کیفیت کنترل داخلی رابطه ی مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین بین دوگانگی هیئت مدیره و کیفیت کنترل داخلی رابطه معناداری وجود ندارد

کلیدواژه‌ها: تنوع شرکتی،سرمایه گذاری نهادی، دوگانگی هیات مدیره، کیفیت کنترل داخلی

M.A. Thesis:

Corporate diversity, institutional investors and the quality of internal control

Different companies have different policies and methods in relation to issues such as organization of the structure, the way the operations are carried out, the assessment of the status and performance of the organization and financial reporting and management in order to achieve their goals. Which methods of implementing these policies form the internal control structure of each company this research focuses on the relationship between corporate diversification, institutional investment and internal control quality. Independent variables in this research, corporate diversity, institutional investors and dichotomy of the board of directors are variable, internal quality control. For data collection, the information of 112 accepted companies in Tehran Stock Exchange during the years 2012 to 2016(560 years - the company) has been analyzed. After extraction of data from databases, the data was first processed by Excel software and then analyzed using ivyz software. The results of the research hypothesis test indicate that. There is a reverse and significant relationship between corporate diversity and internal control quality. There is a direct and meaningful relationship between institutional investors and internal control quality. There is also a significant relationship between the board's dichotomy and internal control quality

Keywords: corporate diversity, institutional investors, board independence, board dichotomy, internal control quality