دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: قاسم اریانسب، ۱۳۹۵

سود خالص، جریان های نقدی عملیاتی، جریان های نقدی آزاد و هموارسازی سود تقسیمی

در پایان هر سال مالی، درصدی از سود گزارش ¬شده توسط شرکت‌ها بین سهام¬داران تقسیم می¬شود، این¬که چه مقدار از سود قابل تقسیم است و به چه شکل تقسیم خواهد شد، موضوعی است که برای سهام¬داران حائز اهمیت است. هموارسازی سود تقسیمی ‌عبارت است از ثابت نگاه داشتن سود تقسیمی ‌هر سهم طی دو یا بیش از دو سال که می¬توان آن را پایداری سود تقسیمی ‌نیز نامید. هدف از پژوهش حاضر اثر سود خالص، جریان¬های نقدی عملیاتی و جریان¬های نقدی آزاد بر هموارسازی سود تقسیمی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. در این پژوهش اطلاعات مالی 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه¬ی زمانی 1390 تا 1394 بررسی شده است و برای انجام این پژوهش از روش رگرسیون چندمتغیره و با استفاده از داده¬های تابلویی استفاده شده است. پژوهش حاضر دارای پنج فرضیه می¬باشد که نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه¬ی اول بیان¬گر تأیید آن بوده است. بنابراین، سود خالص بر هموارسازی سود تقسیمی‌ تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه¬ی دوم بیان¬گر تأیید آن بوده است. بنابراین، جریان نقد عملیاتی بر هموارسازی سود تقسیمی‌تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه¬ی سوم بیان¬گر عدم تأیید آن بوده، بنابراین جریان نقد آزاد بر هموارسازی سود تقسیمی‌تأثیر معناداری ندارد. نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه¬ی چهارم و پنجم بیان¬گر آن است که در توضیح هموارسازی سود تقسیمی، سود خالص بهتر از جریان نقدی عملیاتی و جریان نقدی آزاد قدرت تبیین¬کنندگی دارد.

کلیدواژه‌ها: سود خالص، جریان نقدی عملیاتی، جریان نقدی آزاد، هموارسازی سود تقسیمی

M.A. Thesis:

Net Profit٫ cash flow from operations٫ free cash flow and Dividends Smoothing

At the end of every financial year, some percent of the reported profit is divided between share holders by companies. An important subject for share holders is that how much profit is divided and how. The levelling of divided profit is to fix the divided profit of each stock for two years or more that can be called the stability of divided profit. Net profit is one of the most important effective factors on levelling of divided profit because one of the most common ways of dividing profit in companies is to divide a fix ratio of net profit as dividend liquidity is on of the most important effective factors on dividing the dividend, companies with suitable positive operational cash can divide a portion of it between share holders without much limitation so, the aim of the present research is to consider the effect of net profit, operational cash flow and free cash flow on levelling of divided profit in companies accepted in Tehran securities. In this research 102 companies that were accepted in Tehran securities during 2011 to2015 were considered .In this research multi variation regression using table data is used. The present research has five hypothesis that the first hypothesis analysis results proves it, so net profit has a positive and meaningful effect on leveling of divided profit .The second hypothesis analysis results prove it, so operational cash flow has a positive and meaningful effect on leveling of divided profit .The results of the analysis of the third hypothesis does not prove it, so free cash flow does not have a meaningful effect on leveling of divided profit. The results of the analysis of the fourth and fifth hypothesis of research shows that in explaining of leveling of divided profit, net profit has a better specifying power than operational cash flow and free cash flow.

Keywords: net profit, operational cash flow, free cash flow leveling of divided profit.